CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Nguyen Vuong.
Avatar of Nguyen Vuong.
Frontend developer @MAN POWER
2022 ~ Hiện tại
front-end developer
Trong vòng một tháng
EXPERIENCE Frontend developer • MAN POWER OCTPresent Front-end : VueJS, Vuetify, typescript style, Webpack, Vite, Cypress, HTML, CSS. Tester : - Manual testing, unittest using vi-test. - Automation testing : write automation test using Cypress Devops • TMA SOLUTION MAYOCT 2022 Frontend : VueJs, ReactJS with typescript style, Webpack, HTML and CSS. Backend : Python Flask Restful API. SQL : design and manage database (PostgreSQL) . Deployer : master of GitLab CI, setup CI/CD such as build, test, format code, automation and auto-deploy. Tester : Manual testing, unit-test and using Robot Framework (automation test) to ensure all APIs work properly.
Automation Testing
Manage Database
Robot Framework
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
DALAT UNIVERSITY
Information Technology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
研究助理 @中國醫藥大學新竹附設醫院
2022 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
R language
Python
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
政治大學
統計
Avatar of 張志榮.
Avatar of 張志榮.
Past
助理工程師 @財金資訊股份有限公司
2020 ~ 2023
網站後端工程師
Trong vòng một tháng
for Multi Function Printer The related embedded operating systems are: Embedded Linux, VxWorks, Threadx The related function modules are: Flatbed Scanner, Monochrome Printer In the meanwhile I also set up a Redmine server (based on Ruby on Rails framework) I also developed a Redmine plugin to maintain employee information Skills Flask framework, Docker, Minikube PostgreSQL, Python, Java, Git, Bash Shell Work experience Financial Information Service Co., Ltd. Assistant Engineer, Dec 2020 ~ Feb 2023 Credit Card/Debit Card transaction message switching and routing Cal-Comp Electronics and communications Co. , Ltd. Senior Firmware Engineer, Nov 2009 ~ Aug
Docker
PostgreSQL
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
台灣大學
醫學工程學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Web Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
React
HTML/CSS
Javascript(ES6)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Wenzao Ursuline University of Languages
Communication Arts
Avatar of 洪煒倫.
Avatar of 洪煒倫.
Past
專任研究助理 @國立成功大學
2018 ~ 2018
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
儲內人員與物件之即時定位 ,並實作倉儲貨物管理系統,協助傳統倉儲業者達到無紙化作業 負責工作: 1. 以 Apache HTTP 伺服器、Python 語言的 Flask 架構網頁平台 2. 以 Redis 資料庫紀錄 UWB 的即時定位資訊,克服 MySQL 儲存速度問題 3. 以 Flask-SocketIO 的程式, 即時從後端
Python
Flask(Python)
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立成功大學
工程科學所, 資訊工程與應用
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Avatar of 林瑞怡 Jui-Yi, Lin.
Backend Engineer @Hi SHARP Co., Ltd.
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
林瑞怡 Jui-Yi, Lin High learning ability in new things and always enjoy using skills what I learn to solve problems. New Taipei City, Taiwan [email protected] https://github.com/juiyilin?tab=repositories Skills Back-end Python Python Django framework Python Django REST framework Python Flask framework Python Pandas Python Boto3 RESTful API Database PostgreSQL pgAdmin 4 MySQL connection pool Redis Cloud Platform AWS EC2 AWS S3 AWS CloudFront AWS RDS AWS Load Balancer GCP Third-party TapPay (payment) Google Charts Front-end HTML CSS JavaScript (ES6) RWD AJAX Bootstrap
Django Framework
Django REST Framework
Flask(Python)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東吳大學 Soochow University
Economics
Avatar of 蕭瑞昕.
Avatar of 蕭瑞昕.
Cloud Support Intern @Amazon Web Services Taiwan (AWS)_台灣亞馬遜網路服務有限公司
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
積電與台灣微軟合辦的黑客松競賽,入選至決賽。 決賽中利用 Azure MLOps、深度學習模型與啟發式模型模擬結果提出台積電資料中心節能方案。 技能 Data Science Python PyTorch Tensorflow Scikit-learn Weights & Biases Software Development React Python Flask MySQL Heroku GitHub 語言: 中文, 英文(多益 840/990) 領域: 資料科學, 軟體開發, 後端開發
Python
PyTorch
SQL/MySQL
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺灣大學 (National Taiwan University)
資訊管理碩士
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @麗臺科技(LEADTEK Research Inc.)
2021 ~ Hiện tại
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Python
Django
Flask(Python)
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
元智大學
資訊工程學系
Avatar of Jacky Lai.
Avatar of Jacky Lai.
radiographer @Miaoli General Hospital, Ministry of Health and Welfare
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Jacky Lai Domain knowledge : Network 、Medical radiology Language. : Python、Javascript Web framework : Flask Database. : MySQL、MongoDB Version control : github Bio I am a radiographer with assertive attitude and heavy responsibility . With the help of Hahow and YouTube,I have learned programming language by myself since 2022/07. During the process of improving my language skills and solving thorny problems,I found tremendous sense of achievement which give me more and more motivation to explore coding field. Fast learner, logical, enthusiastic and with good communication skills. Skills Computer language Python HTML / CSS /
Communication
Python
MySQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中山醫學大學
Medical Imaging and Radiological Science
Avatar of 賴思元.
Avatar of 賴思元.
專案經理 @邦捷股份有限公司
2021 ~ 2022
行銷、產品企劃、產品管理
Trong vòng hai tháng
─ AI 人工智慧創新應用就業養成班 600小時 , 2020 年 10 月年 3 月 技能&語言 電腦專業 前端網頁開發:HTML、CSS、JavaScript、jQuery、AJax 資料庫系統:MongoDB Python 資料蒐集與分析:網路爬蟲、Numpy、Pandas Python 深度學習:Tensorflow、Keras Python Web API:Flask Python 影像處理:OpenCV 英文能力 TOEIC 810 GRE 311 AWS 3.0 工作經歷 邦捷股
Word
Excel
PowerPoint
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
交通大學
管理科學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.