CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳奕豪(Rick).
Avatar of 陳奕豪(Rick).
Past
IT Manager @Doubletree by Hilton
2014 ~ 2021
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
中! 喜歡用不同的方法解決問題,並挑戰自己做得更好 ! 台北, 台灣https://rickchen.site [email protected] 技能 Tech Stack Python JavaScript HTML5 CSS3 MySQL MongoDB Node.js Flask Django Design Tools Illustrator Photoshop GitHub Git AWS Docker Azure VMware GitLab Kubernetes 工作經歷 IT Manager Doubletree by Hilton 二月三月 2021 托倫斯, 美國加利福尼亞州 1. 維護 Windows 和 VMWare Server,能夠進
Python
html + css + javascript
Flask
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
California Lutheran University
Avatar of 顏嘉村.
Avatar of 顏嘉村.
Past
資深軟體工程師 @怪點子有限公司
2018 ~ 2021
軟體工程師
Trong vòng một tháng
討論需要完成哪些功能 與分析師討論需要的資料以及 圖表如何呈現 規劃網站架構,分配任務並開發 功能開發: 前端使用 Flask with jinja 後端 api - Flask 會員管理 布料列表、布料呈現 布料錦集以及寄信功能 聊天室(flask_socketio) 尋找潛在新興品牌 新技術測試: 以圖搜
Python
keras
jQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
資訊工程
Avatar of 吳文宏.
Avatar of 吳文宏.
Machine Learning Engineer @龎帝數位資訊有限公司
2021 ~ Hiện tại
人工智慧工程師、軟體設計工程師、Deep learning engineer、Machine learning engineer、深度學習工程師、機器學習工程師
Trong vòng một tháng
GPUs and create model quantization workflow 2. Enhance speech scoring service by developing speech dereverberation service 3. Improve an existing Chinese article level prediction system metric over 15% through advanced machine learning techniques and optimized feature engineering 4. Develop RESTful backend APIs using Django rest framework or Flask to communicate with K8s ML services and deploy the backend service to EC2 instances automatically using CircleCI 學歷 SepJun 2021 國立雲林科技大學 資訊工程所 論文:基於強化式學習以改進任務導
Deep Learning
MLOps
Natural Language Processing (NLP)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立雲林科技大學
資訊工程
Avatar of 吳祈宏 Chi Hung Wu.
Avatar of 吳祈宏 Chi Hung Wu.
Past
學員 @資展國際股份有限公司(原 資策會)
2022 ~ 2023
Data Analyst、Data Engineer、Data Scientist、Customer Experience Analyst
Trong vòng một tháng
互動式圖表 深度學習 : 使用 Hugging Face 配置 NLP 訓練任務 Fine-tune RoBERTa 預訓練模型 Transformer 網頁架構 : 前端:HTML / CSS / JavaScript 建構網頁 Python Web 框架: Django / Flask 互動式地圖: L eaflet + OpenStreetMap 繪製旅遊地圖 網站部屬:AWS / GCP 雲端平台 資料庫應用: MySQL / PostgreSQL 實現資料串接 系統:Linux / Docker 英國斯特
Python
Django
Flask
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
University of Strathclyde
Marketing
Avatar of XianYin Wang.
Avatar of XianYin Wang.
Past
Sales Manager @武土台灣股份有限公司
2021 ~ 2022
Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
升30%,從協助客戶成功以及達成公司目標,獲得的成就感,也讓我從工作中找到自己的使命感! Taipei City, Taiwan [email protected] Python TensorFlow Scikit-learn Flask Librosa HTML C /C++ Application Machine learning Deep learning Microcontroller Development Deep learning applied to image processing Office software Word Power Point Excel Development tools VS Code Other Docker Github EducationShih Chien University Department of Food and Beverage Management Work Experience 八月六 月 2022
PowerPoint
Word
Google Drive
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time
Dưới 1 năm
實踐大學
餐飲管理
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
智慧製造工程師 @AUO 友達光電
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
節能及降低化學藥品成本費用,每年70萬。 熱影像監控系統 : 主要使用C++,使用RTP擷取熱影像鏡頭資料,並串流至使用Python Flask架設的網站,使用MongoDB儲存資料,網站提供即時熱影像監控,達到熱破壞早期預警的功能,以提升工廠安全。 自動化流程專案
Python
java
linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan Ocean University
Computer Science and Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
AI 工程師 @台灣塑膠工業股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Simulink
OpenCV
Azure
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Chung Yuan Christian University
Master in Chemical Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
資深工程師 @喬鼎資訊股份有限公司
2016 ~ 2022
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學 電腦與通訊工程研究所
OFDM通訊系統
Avatar of Nguyen Vuong.
Avatar of Nguyen Vuong.
Frontend developer @MAN POWER
2022 ~ Hiện tại
front-end developer
Trong vòng một tháng
Frontend developer • MAN POWER OCTPresent Front-end : VueJS, Vuetify, typescript style, Webpack, Vite, Cypress, HTML, CSS. Tester : - Manual testing, unittest using vi-test. - Automation testing : write automation test using Cypress Devops • TMA SOLUTION MAYOCT 2022 Frontend : VueJs, ReactJS with typescript style, Webpack, HTML and CSS. Backend : Python Flask Restful API. SQL : design and manage database (PostgreSQL) . Deployer : master of GitLab CI, setup CI/CD such as build, test, format code, automation and auto-deploy. Tester : Manual testing, unit-test and using Robot Framework (automation test) to ensure all APIs work properly. Honor
Automation Testing
Manage Database
Robot Framework
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
DALAT UNIVERSITY
Information Technology
Avatar of the user.
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
FastAPI(Python)
System Design
GCP Compute Engine
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.