CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 朱哲儀.
Avatar of 朱哲儀.
Past
Flutter Developer @環球科技有限公司
2022 ~ 2023
Flutter工程師
Trong vòng một tháng
tree / Widget tree / RenderObject Tree / Render pipeline / published Dart plugin / method channel / mixing / Bloc / Isolate / flutter flavor / Android flavor / iOS flavor / MVVM / MVP / MVC / Unit testing / WIdget testing / Integration testing / localizely App Flutter_阿里山 : 森遊阿里山Alipedia( Android , iOS )的Flutter重製版本 。 My published Dart Plugins( pub.dev ) flutter_google_street_view : Google 街景圖的 Flutter plugin,支援平台Web、Android、iOS。 dismissible_carousel_viewpager :Widget,提供有
Flutter
Android
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣科技大學
電子工程系
Avatar of Sam Feng.
Avatar of Sam Feng.
Flutter engineer @維諾森資訊服務有限公司
2022 ~ Hiện tại
Flutter Mobile Engineer
Trong vòng một tháng
and iOS, so I'm able to solve possible problems when publish an app. Recently, I want to get in touch with the back-end, so if there is a full-stack opportunity, I would also like to try it. Academic qualifications University of Taipei Computer Science bachelorSkills Flutter App Developement Firebase Flutter Bloc Pattern Git Flutter package developement Flutter with GetX CI/CD with CodeMagic Flutter plugin developement RESTful GraphQL Publish app on AppStore and Google Play Dart language Kotlin (not good at) Swift (not good at) Java (not good at) Language Chinese English — mid Work
Flutter App Developement
firebase
Flutter Bloc Pattern
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
臺北市立大學 University of Taipei
Computer Science
Avatar of 廖育廷.
Avatar of 廖育廷.
Past
Flutter Developer @磐弈有限公司
2022 ~ 2022
Flutter Developer
Trong vòng một tháng
狀態管理 4. 產品為體育即時看盤軟體 附加功能: - 新聞 - 抽獎&商城 - 內購與第三方金融串接 - GA埋點 - twitch直播介接 - 第三方登入 Flutter Developer 新加坡商鈦坦科技 • 三月五月敏捷開發 2. Flutter開發 Flutter Developer 千手數位科技股份有限公司 • 四月十二月熟悉使用GetX 2. 串
Flutter
golang
Figma
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中台科大
資訊管理系
Avatar of 辰嶼.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
忱 ,工作外的時間會自學新技術紀錄在 GitHub 、在 Leetcode 增強Coding能力和練習不同程式語言 。 Email: [email protected] Phone :技能 Backend Java Python Go Node.js Frontend Flutter HTML、CSS、Javascript React Database MySQL MongoDB Redis Other Git GCP Linux Docker Kubernets Design Pattern 工作經歷 Software engineer • 金鋒綵國際有限公司. 正職 Java / Flutter / Python / Linux / MongoDB / Git / GCP~ on-the
Python
Node.js
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @Gamania 遊戲橘子數位科技股份有限公司
2022 ~ 2022
資深前端工程師、資深後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
Excel
C#
flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
淡江大學
資工系
Avatar of Tsung-Han Yang.
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
the project. Solve customer's problems like customized pages , ordering process. UI/UX fine tune, discuss issues with UI/UX designer. Refactor legacy codes make them more readable and more reliable. Develop new features like credit card recording, order searching . Project Order System • Flutter DecMar 2022 An order system with CMS, backend server and flutter app. Github Glass Defect Detection System • PyQt5 DecMar 2022 This project is collaborated with a company in Taiwan. A system combined with a deep learning model, the system can detect over 12 kinds of defects in
Python
Dart
Flutter
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深前端工程師 @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立東華大學
應用數學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Software Engineer @BiDaE Technology
2020 ~ 2022
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
React
Full Stack Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
臺北城市科技大學
M.S., E-Commerce, B.S., Information Management
Avatar of 於坤霖.
Avatar of 於坤霖.
Past
前端工程師 @賽席爾商極光科技有限公司
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
工程師 [email protected]前端技能 JavaScript TypeScript React / Next.js Redux ES6 HTML & CSS Semantic HTML RWD MUI Tailwind css OTHERS Git / Git flow Jest / Cypress Figma Agile Development Performance Optimization WebSocket API 設計/串接 i18n Flutter Dart GetX / beamer Google play 上架流程 101invest.app Website 後台管理系統 APP(Google Play) 公司新開發的一款 CFD 軟體, 目前主要客群為印尼市場, 線上營運
html + css + javascript
React.js
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立成功大學
台灣文學系
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
Past
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
入系統後,可以留下個人聯絡資訊 、 獲取設備相關資訊 、 留言與繳交文件來申請預約時間...等,此專案為獨自一人開發。 Flutter UI template 說明 : 參考自己常使用的一些手機 App 頁面,練習利用 Flutter 開發手機頁面排版,以供之後開發有需求時可以快速參考使
HTML5
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.