CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
Avatar of 楊育榛.
Avatar of 楊育榛.
高級前端工程師 @數字科技股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
[email protected] (1 天內回覆) Line:oack天內回覆平日不方便接聽電話) 新北市 技能 Front-end HTML5 Sass / Scss Responsive Web Design 可自行撰寫 RWD Bootstrap JavaScript (ES5 / ES6) jQuery Vue.js (Vue2 / Vue3) Element UI React.js webpack AJAX 了解 RESTful API Back-end PHP Laravel Others Git Figma Trello Asana 使用過 MySQL 理解 SPA 與 SSR 的使用情境 工作經歷 高級前端工
CSS3
HTML5
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學
數位媒體設計學系
Avatar of 汪稟恒.
Avatar of 汪稟恒.
Past
Golang/Java工程師 @紅石資訊有限公司
2022 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
網站上KOL公開的實盤,並發送TG通知 目前正在學習Golang。 技能 後端與其他語言 ASP.NET Spring Boot PHP C/C++ Java C# 前端 HTML CSS Javascript JQuery Vue.js Codeigniter Freemaker 伺服器 Linux Openshift Git Gitlab Haproxy Redmine Docker K8S Traefik 資料庫 MSSQL MySQL MongoDB Oracle (OCA DBA) Redis (key-value database) Unity 大學專題製作 連線對戰遊戲 實習 AR語音菜
C
C++
C#
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中華大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @隆中網絡股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
React.js/Redux
Angular
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Asia University of Taiwan 亞洲大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
golang 資深後端工程師 @晶密股份有限公司
2022 ~ 2024
Golang 軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
Golang
C#
MSSQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
德明財經科技大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of 江長志.
Avatar of 江長志.
技術總監 L2 @和雲行動服務股份有限公司 (和泰汽車集團)
2022 ~ Hiện tại
Project Lead / Tech Lead / Team Lead / Senior Engineer
Trong vòng một tháng
院資訊系統開發,負責檢驗、檢查、門診掛號模組。 2. 檢驗科儀器設備連網開發。 3. 需求收集與分析 技術面使用: Python Django, EasyUI, Bootstrap, JQuery, MSSQL, Asp .NET MVC Web Developer • 聯凱國際生醫 四月三月 2014 | Taipei, Taiwan 負責產品線BIKM的開發與維護,並進行產品客製化開發, 包含下列醫院.
django
Python
django rest framework
Reputation Credits1
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Asia University / 亞洲大學
生物資訊
Avatar of Hang Do.
Avatar of Hang Do.
Software Engineer @Cathay United Bank 國泰世華商業銀行
2023 ~ Hiện tại
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
two months to build a simple Logistics Cloud Platform. Chung Hua University-Internationl Business , SepJun 2019 Our independent study project is about the Influence of E-commerce on Marketing and Business . I was responsible for data , SWOT , Porter five forces analysis . Bachelor Scholarship in every semester inMerit Certificate ofby Chung Hua University. Excellent work award in Creative Design Competition by Chung Hua UniversitySkills Development Language and Database C# , Java HTML,CSS,SASS, JavaScript, Typescript ASP.NET MVC, ASP.NET core MS-SQL, Oracle Redis Elastic Search Framework and Tools jQuery,...
C#
ASP.NET MVC
ASP.NET Web API
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Chung Hua University
Software Engineer, International Business
Avatar of 胡庭愷.
Avatar of 胡庭愷.
Frontend Engineer @IT Project Co., Ltd.
2020 ~ Hiện tại
Software Programmer
Trong vòng một tháng
揚內部客戶 & 員工管理系統 AuditCloud : 財務報表自動化產出系統 Prototype WareHouse : 專案原型展示系統 接觸鴻揚內部系統並熟悉且具實作能力 (jQuery, MS-SQL, Java Spring MVC) 畢業, 國立中正大學 | 2014 年 9 月年 6 月 專題 - Overwatch Mod on Minecraft 必修課程: 資料結構、演算法、物件導向、編譯器設計...
C++
Boost C++
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
National Chung Cheng University
Computer Science and Information Engineering
Avatar of 朱殷頤.
Avatar of 朱殷頤.
Past
MIS @上台科技股份有限公司
2017 ~ 2023
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
料庫設計都是經過不停的嘗試,找出錯誤及可優化的方法,沒有一蹴即就的捷徑,我喜歡這樣的工作挑戰。 技能 Tech Stack Django MySQL Redis Jquery Html5 Vue Linux 工作經歷 網管工程師 瑋智實業股份有限公司 AprJan 2017 Taipei, Taiwan 在職期間擔任網路管理設備管理工作,工作內容包含: 實
MYSQL
Django(Python)
RESTful API
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中華科技大學
資管理系
Avatar of 黃炳達.
Avatar of 黃炳達.
軟體工程師 @愛因斯坦人工智慧股份有限公司(Deep01 Limited)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
黃炳達 半路出家自學前端工程,發現撰寫網頁的成就感與興趣,目標成為一位全端工程師。前端開發經驗已有5年,主力為Vue及其相關生態技術。  前端工程師 NWT,TW [email protected] 專業技能 HTML5 scss Bootstrap RWD Jquery ajax Vue2 / Vue3 / vuex / pinia / vite / vue-router JavaScript TypeScript git cornerstone 經
CSS
CSS3
LESS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台北市立教育大學
中國語文學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.