CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Wei-An Chen.
Avatar of Wei-An Chen.
Front-end Engineer @PX Mart Co., Ltd.(Taipei, Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
Front-End Developer
Trong vòng một tháng
網站佈署 Azure/AWS/GCP Jenkins Nginx SEO Firebase Docker TOOL  UI/UX規劃 透過分析使用者的使用模式來規劃整體風格及介面相關設計。 Adobe photo Adobe Xd Miro Figma 企劃/專案管理 在檢視需要的項目後,分析使用者的各項需求,並以需要使用的工具資源規劃出符合需求的企劃提
html5/javascript/css3/ajax
SASS/SCSS
TypeScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Chung Hua University
Bachelor of Information Management
Avatar of Stone Lin.
Avatar of Stone Lin.
Past
建築設計師 @境向聯合建築師事務所
2020 ~ 2022
UX Designer
Trong vòng một tháng
析 / 專案管理 / 提案簡報 軟實力 :溝通協作 / 跨領域合作 / 觀察敏銳 / 目標導向 / 策略思維 / 富同理心 / 喜歡探索 / 自我驅動 軟體工具 :Figma/ Photoshop/ Illustrator 生產力工具 : Notion 工作管理 / Heptabase 發展觀點 & 挖掘洞見 / Miro 團隊協作 語言 中文 - 母語 / 英文 - 中級
Photoshop
Illustrator
Figma
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立高雄大學
創意設計與建築學系
Avatar of 林庭瑜.
Avatar of 林庭瑜.
Past
Creator Consultant Assistant @CAPSULE Taiwan_日商點子膠囊股份有限公司台灣分公司
2021 ~ 2022
Trong vòng một tháng
臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系 Bio-Industry Communication and Development國立臺灣大學創意創業學分學程 技能 文書工具: MS Office, Keynote, Pages 專案管理: Slack, Notion, Miro, Trello 社群經營: Canva, Illustrator 文案撰寫、活動統籌、服務設計 語言 中文 : 母語 英文 : 流利(TOEFL 87/TOEIC 885) 閩南語 : 流利 實習/工作經歷 Creator Consultant Assistant
Notion
TOEFL
Google Analytics
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Radboud University
Communication Science
Avatar of Chiara Chen.
Avatar of Chiara Chen.
Past
質性資料編碼分析人員 @國立台灣大學土木工程學系 Dept. of Civil Engineering, National Taiwan University
2019 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
洞察探尋與瞭解用戶。 Taipei City, Taiwan 技能 | Skill Research 質性研究規劃與執行 訪談、焦點團體 行為觀察、脈絡訪查 問卷編寫與分析 Tools Figma Illustrator NVivo Miro UXUI Project 異饗地圖- 美食搜尋App介面設計 May 2022-Jul 2022 UI 介面設計 Figma 此為虛擬專案專案,在後疫情時代,以建構真實評論出發,建
Illustrator
Figma
UX Research
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
東吳大學
心理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product owner @新加坡商鈦坦科技股份有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
JIRA Confluence
Agile
Firebase Analytics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學
互動設計所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
內容企劃 @AAPD (As a Product Designer)
2022 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Figma
Webflow
Miro
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
致理科技大學
應用英語系
Avatar of 鄭偉助.
Avatar of 鄭偉助.
UI/UX designer @融創新科股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
心地圖、使用者旅程圖、ORID分析法。 UI 設計 Flowchart、User Story、Functional Map、sitemap、wireframe 、Responsive Web Design、Prototype 、Design System(Color, Typography, Layout, icon, component) 軟體技能 Sketch 、Figma、flinto、AxureRP、zeplin 、AdobeXD、MockingBot 、Xmind、InVision、Photoshop、CorelDraw、Illustrator、Miro、Notion、InDesign 學歷 東海大學, 美術學士(BFA), 西畫, 2002 ~ 2007 主修的科目是油畫,副修有藝術行政等展場佈置的實習課程,電腦繪圖課程PHOTOSHOP
photoshop
illustrator
sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
東海大學
西畫
Avatar of 張以青.
Avatar of 張以青.
Past
Junior Manager @全盈支付金融科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
PM、Manager
Trong vòng một tháng
思維,不僅止於工作,亦能落實於生活場域。 技能 網頁技術 HTML/CSS JavaScript (Basic) Swift (Basic) 數據分析 Firebase Google Analytics Looker Studio (Data Studio) 協作工具 ASANA Trello Notion Google Workspace Miro Figma Slack 經歷 股股金融科技|產品 / 專案經理 ,2021 年 6 月年 5 月 新創美股智能 投資應用產品,專注於投資理財之 線上課程教
Marketing
HTML/CSS
SEO
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺灣體育學院
運動管理學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
product manager @iStaging Corp. 愛實境_宅妝股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
Excel
Word
PowerPoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學 National Central University
土木工程所 空間資訊組
Avatar of 陳子涵.
Avatar of 陳子涵.
前端網頁實習生 @亞瑞特數位社群行銷有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
體關係模型圖、XAMPP + MySQL 建置資料表、PHP 實作各項功能。 學士 . 國立台中教育大學 2017/09 ~ 2021/06 就讀數位內容科技學系。群組課程(數位學習、數位技術應用、數位設計)選修後兩個。 技能 網頁前端 React JS SCSS CSS HTML 版本控制 Git GitHub GitLab 介面設計、使用者體驗 Figma FigJam Miro
React
JS
SCSS
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中教育大學
數位內容科技學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.