CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 許景閩.
Avatar of 許景閩.
Past
自主學習 @後端工程師
2019 ~ Hiện tại
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
and frontend techniques to become a full-stack engineer. jimmy.hsu born1031 [email protected] Backend Developer (Node.js) Taipei,TW Skills Programming Language C++ JAVA JavaScript Web Front-end HTML 5 / CSS Boostrapt jQuery RWD Web Back-end MVC / Model 2 Serverlet / JSP Node.js / Express.js Database MySQL MariaDB MongoDB Redis Others Swagger API Git / Github / Gitlab Docker Cocos2d Work Experience Bonio 幫你優, Feb 2022 ~ Aug 2022 後端工程師(node.js) GraphQL API RESTful API
C++
JAVA
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立宜蘭大學
電子工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Trainee @軟體工程師扶持計畫訓練營 (WeHelp Bootcamp)
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
AWS
Docker
Node.js / Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chung Hsing University
Department of Foreign Languages and Literatures
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
會計 @綠原品健康餐館
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
Node.js / Express.js
JavaScript
Sequelize/MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
ALPHA Camp
Backend
Avatar of 蔡宛諭.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
良好的溝通和團隊合作能力。[email protected] https://github.com/bo技能 Front-end React / Redux JavaScript (ES6+) jQuery / Bootstrap RESTful API HTML / CSS / SCSS / SASS Back-end Node.js / Express.js / JWT MongoDB Others Git Github npm / yarn Gulp / Webpack TOEIC 800 up 專案 JB Camping 露營選物 Github 連結 使用 React 搭配 Chakra UI 搭建前端,並使用 Node.js /
React.js/Redux
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
臺北市立大學 University of Taipei
幼兒教育系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Developer @GreatForti Technology Co., Ltd.
2021 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
MySQL / Mariadb
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
大葉大學
電機系
Avatar of 張育誠.
Avatar of 張育誠.
Front-end Engineer @Gorilla Technology Group
2019 ~ Hiện tại
Senior Front-End Engineer
Trong vòng một tháng
automatically. - Package the UX as a script library to reduce binding event listeners in Front-end. - Coordinated 12 ~ 14 newbies to develop HR system. - Front-end framework instructor (Ext-JS). - Import and build the multilingual to Ext-JS (including online maintain). - Design the library which could record user's operations. - System designer - Performance tuning EducationDa-Yeh University (DYU) Department of Information Management Skills React / Redux / Hooks Typescript Next.js / Webpack / Babel Node.js / Express.js Featured Side Project - Injourney Package - Appcraft Core Side Project - React Knowledge
React.js
React Hooks
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Da-Yeh University (DYU)
Department of Information Management
Avatar of 吳思慶.
Avatar of 吳思慶.
Backend Engineer @LINE TV
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
吳思慶 Frank Wu Taipei City, Taiwan 2 years of experience in the media-streaming industry Software Development, System Design, Quality Assurance #Backend #AWS #Video-Streaming [email protected] Skill Node.js / Express.js TypeScript Java Python Golang MySQL DynamoDB Redis Amazon Web Services (AWS) Docker Experience Backend Engineer LINE TV 九月Present Taipei, Taiwan Backend micro-services development with Node.js / TypeScript / AWS / MySQL / DynamoDB / Redis - Implement playback features such as thumbnail seeking and viewing history - Implement subscription features with complicated business logic
Software Development
Backend Development
Node.js / Express.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立雲林科技大學 National Yunlin University of Science and Technology
Information Management
Avatar of 廖建鈞.
Avatar of 廖建鈞.
Past
業務專員 @富邦人壽保險股份有限公司
2019 ~ 2020
後端軟體工程師
Trong vòng một tháng
感覺,樂於分享技術相關的事物,有自行查找問題與上網查詢答案的能力。對未來的期許不斷精進自我 GitHub: 部落格 : 技能 Back-end Node.js / Express.js:熟悉使用Node.js 搭配 express框架建立RESTful API MySQL:熟悉使用MySQL 設計資料庫儲存資料,理解SQL原生語法 Sequelize MongoDB:使用非
Node.js / Express.js
MySQL
MongoDB
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
龍華科技大學
觀光休閒
Avatar of 周芷璇.
Avatar of 周芷璇.
Past
Self-study front-end and back-end programs @Self-study stage
2022 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng một tháng
百件保單。 於MG部門,協助核保有體況及無體況保單,與業務人員及客戶端進行聯繫,單日約能審核10至20件保單。 Academic qualifications 私立東吳大學 中國語文學系Project My portfolio projects Using HTML, CSS and JavaScript to make resumes, Taiwan's economic development history project and lunch ordering website. Skills JavaScript HTML CSS Node.js / Express.js Git MongoDB React Language English — medium
JavaScript
HTML
CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Soochow University
Department of Chinese Literature
Avatar of 留旻懋.
Avatar of 留旻懋.
Senior Engineer @緯創資通
2017 ~ Hiện tại
Backend 、Devops
Trong vòng một tháng
Aug 2014 國科會計畫雲端平台架設(Hadoop叢集) Hadoop叢集 計畫網頁開發(PHP,HBase,CSS,Shell Script,JQuery) 計畫伺服器維護與虛擬機器建置(VMware ESXI) 技能 Backend Node.js/koa.js Node.js/Express.js MySQL postgreSQL MongoDB RabbitMQ Swagger/OpenAPI Devops Gitlab Ci/CD Kubernetes Docker Nginx AWS Azure Frontend ReactJS JQuery CSS HTML 學歷 朝陽科技大學, 碩士學位, 資訊
+nodejs
+NginX
+MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊科技

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.