CakeResume Talent Search

Avatar of Budianto Istu Pribadi.
Trong vòng một tháng
based on Laravel/jQuery/MySQL Status : Already Completed Technology : Laravel 6 Job Description : Jewelry Inventory Application Star Received : 5 of 5 Feedback Received : "Budianto is well experienced in his field and familiar to best practices to apply to a development flow. Highly recommend." Title : Windows Server, PhP & MySQL Expert Status : Already Completed Technology : PHP, Windows Server, Plesk Control Panel Job Description : Move PHP Application from GoDaddy to another web hosting, setup using Plesk Control Panel Star Received : 5 of 5 Feedback Received : "Budianto delivered good work on this PHP development project. I enjoyed working with
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
10-15 năm
Universitas Surabaya
Informatics
Avatar of 謝俊宥.
Avatar of 謝俊宥.
後端工程師 @麻豆傳媒
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
些經驗後,當再次接到問題時,更能掌握問題點,並縮小問題查找範圍,大幅降低問題處理時間。 學歷 Asia University of Taiwan 亞洲大學 資訊多媒體應用學系連結 技能 DevOps DevOps / CI / CD Backend Development backend engineer Golang Backend Kubernetes/Docker Helm Charts Helm Linux Redis Shell Script MySQL / Mariadb Git PHP development 語言 Chinese — 母語或雙語 English — 中階
DevOps
DevOps / CI / CD
Backend Development
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Asia University of Taiwan 亞洲大學
資訊多媒體應用學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
後端工程師 @麻豆傳媒
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
DevOps / CI / CD
backend engineer
Golang Backend
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Asia University of Taiwan 亞洲大學
資訊多媒體應用學系
Avatar of 邱雍翔.
Avatar of 邱雍翔.
Backend Engineer @鼎辰科技有限公司
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
邱雍翔 [email protected] •工作經歷 聯合智網股份有限公司 Remote Senior Engineer 2022 年 12 月年 6 月 (高雄市) 設計、開發 Mymind (買賣) 多通路電商營運整合系統的商品、搬家模組 api:使用 PHP, Laravel, Docker, Postman 等技術開發、設計Restful API、協助客戶進行多通路商品移轉,並與 PM 參與產品設計。 設計
Java web applications
PHP development
Laravel
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄大學(National University of Kaohsiung)
資訊管理學系
Avatar of KiddChan.
Avatar of KiddChan.
後端工程師 @得寬科技有限公司
2021 ~ Hiện tại
software developer
Trong vòng một tháng
KiddChan software developer • [email protected] Back-End Developer (PHP) :~now Project Manager/Assistant: 4 years iOS Developer : 3 years 技能 Back-End - PHP / Laravel framework - MySQL / MongoDB - Apache/ Nginx - Linux / MacOS - git / Github /GitLab - DevOps : GCP、Github Action PM - Remote Team Management - PRD / MRD - Asana / Slack / Notion / Trello - Information Architecture - Sketch / Figma iOS - Swift/ Objective-C - Third party framework - Release on App Store 工作經歷 得寬科技有限公司, 後端工程師, Dec 2021 ~ 現
Laravel
LAMP
LNMP
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學
教育研究所
Avatar of Shreyash Rathod.
Avatar of Shreyash Rathod.
Customer Supoort Executive @Maxicus (Formally: Kochar tech PVT LTD)
2022 ~ Hiện tại
PHP Specialist
Trong vòng một tháng
and Software environments. Ready to help the team achieve company goals. Organized and dependable candidate successful at managing multiple priorities with a positive attitude. Willingness to take on added responsibilities to meet team goals. Software Engineer Intern dedicated to improving skills through hands-on learning and development work. Proficient in mobile and desktop development environments. Adept at using HTML5, PHP, and other programming languages to produce clean code. Well-organized and collaborative team player with strong communication and analytical abilities Work Experience Customer Supoort Executive Maxicus (Formally: Kochar tech PVT LTD) AprilPresent Vadodara
PHP development
SQL/MySQL
C++
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Parul University
Bachelor of Technology B.Tech Computer Science & Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深工程師 @遠見天下文化出版股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資料工程師
Trong vòng một tháng
PHP development
python programming
Spark Programming
Đã có việc làm
Full-time
10-15 năm
德明財資科技大學
資訊科技系
Avatar of the user.
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP development
Golang Backend
Swoole
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Avatar of Phenix Fu.
Avatar of Phenix Fu.
CTO @采馥虛擬科技股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Phenix Fu 明郅資訊科技股份有限公司 總經理 我是傅英貴,是個來自高雄美濃的客家人,您可以叫我阿貴。 我在資訊、不良債權處理、催收、都有十幾年的相關工作經驗。 我目前擔任的職務有 馨琳揚企管顧問有限公司 協理 明郅資訊科技股份有限公司 總
PHP development
C#.NET development
MySQL / Mariadb
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
國立台灣大學
創業與創新(EiMBA)
Avatar of 王聖閔(Sheng-Min Wang).
Avatar of 王聖閔(Sheng-Min Wang).
研發工程師 @麥睿資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
software engineer
Trong vòng một tháng
表。 5. investrate 股票策略網站 前端技術:Vue、HTML、CSS、JS 、chart.js 後端技術:PHP、MySQL 服務內容:提供會員登入功能,顯示圖表介面讓會員參考,PHP呼叫R語言執行策略回測。 6. 展覽網頁前後台( https://ccpa.org.tw ) 前端技術:Bootstrap、HTML、CSS、JS 後端技術:PHP、MySQL 服務內容:提供展
PHP development
HTML + CSS
JavaScript
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺北科技大學(National Taipei University of Technology, Taipei Tech)
Electronic engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.