Cake Talent Search

Advanced filters
Bật
4-6 năm
6-10 năm
10-15 năm
Hơn 15 năm
後端工程師
Avatar of 曾敏昇.
Avatar of 曾敏昇.
Past
後端工程師 @Beyond Cars
2023 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng hai tháng
值觀為【將心比心】。 後端 & DevOps工程師 城市,TW MBTI人格測試結果 Skill Programming Language back-end Node.js(Typescript) (Expert) Python (Familiar) Go (Familiar) front-end React.js (Familiar) HTML(Familiar) CSS (Beginner) Database MySQL (Familiar) PostgreSQL (Familiar) Redis (Beginner) MongoDB (Beginner) Others DevOps 1. Cloud AWS CloudFront Route53 RDS SES EC2 S3 ECR ECS Fargate Codepipeline Amplify WAF(Web ACLs) CloudWatch CloudTrail Trusted Advisor SDK Azure LB Terraform 2. Server Nginx Docker Tools Git /SourceTree(GUI) Git Flow Agile (Scrum) Github/
MongoDB
MySQL
PostgreSQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔仁大學
工商心理學
Avatar of 張彩虹.
Avatar of 張彩虹.
Past
Java Software Engineer @台新國際商業銀行
2021 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
張彩虹 不要畏懼任何挑戰,就能給自己一個改變的機會! Software Engineer Taipei,TW [email protected] 技能 後端 Java | Servlet | Spring MVC | Spring Boot | Web JSP | Thymeleaf | HTML | CSS | JavaScript | JQuery | Bootstrap | Ajax IOS Swift 版本控制 Git | SVN 資料庫 MySQL | Oracle |PostgreSql 其他 Linux 工作經歷 台新銀行, 後端工程師, Sep 2021 ~排查客戶問題並協助確認問題
Java
HTML
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Ming Hsin University of Science and Technology
工業工程學系
Avatar of Vish 卓.
Avatar of Vish 卓.
Past
Go Team Lead @群和軟體有限公司
2023 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
間複雜度從O(n^2)到O(1), 空間複雜度從10^18至10^6 九月三月 2020 Backend Engineer 群富創新科技有限公司 完成一個 RESTful API server, 使用 Go and postgreSQL 十二月九月 2019 Software Engineer 中極顧問有限公司 1. 完成一些自動化測試使用 AutoHotKey 2. 使用 node.js 完成一款點餐系統的後端功
Golang
Linux
Algorithm/DataStructure
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台灣大學
材料科學與工程學系
Avatar of 李世偉.
Avatar of 李世偉.
Past
資深工程師 @萬通教育股份有限公司
2023 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng hai tháng
第三方整合: 成功整合多個第三方服務,實現數據和功能的互通,提高了應用程式的多樣性和功能性。 3. 資料庫管理: 負責 PostgreSQL 和 MySQL 資料庫的架構設計和開發,確保資料庫結構與應用程式需求一致,並實現高效的資料處理。 4. NoSQL 使用: 運用 Redis 和 Firestore
C++
Python
PostgreSQL
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Golang developer @A5labs
2021 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
MongoDB
Redis
MySQL
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學
資訊工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
後端工程師 @移動資通有限公司
2022 ~ 2024
後端工程師
Trong vòng một tháng
Laravel Framework
MySQL
PHP
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立政治大學
資訊管理系
Avatar of 蔡忠諭.
Avatar of 蔡忠諭.
高級工程師 @明門實業股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Jul 2019 負責合成DNA所需要的引子合成及品質管控 技能 Backend Languages: C#, Dart Frameworks: .NET Core, .NET MVC Testing: NUnit Frontend Languages: TypeScript, JavaScript, HTML, CSS Frameworks: React, jQuery, Flutter Database RDBMS: MS SQL, PostgreSQL ORM: Entity Framework, Dapper DevOps & Tools Containerization: Docker CI/CD: GitLab CI/CD Version Control: Git Project Management: Asana 學歷 屏東科技大學, 學士學位, 植物醫學, 2013 ~ 2017 自傳 我是一位熱愛網路
C#
asp.net mvc
javascript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立屏東科技大學
植物醫學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深後端GO工程師, @未來可期科技有限公司
2024 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
PHP
Python
Node.js
Đã có việc làm
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
國立台中科技大學
資訊工程
Avatar of 陳韋燁.
Avatar of 陳韋燁.
Past
工程師 @博彥科技有限公司
2018 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng hai tháng
程,讓外籍員工也能輕易上手 巡檢系統 簡化巡檢相關流程,降低人工疏失造成風險 學歷 龍華科技大學 資訊網路工程 •Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 技能 C、C++、golang lua、linux shell script mysql、postgresql、redis linux aws、docker、jenkis rabbitmq http、mqtt、grpc i2c、uart、spi 語言 English — 中階
C
C++
Golang
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
龍華科技大學
資訊網路工程
Avatar of 張家睿.
Avatar of 張家睿.
Past
後端工程師 @一步科技
2022 ~ 2023
後端工程師
Trong vòng hai tháng
會製作 Side Project,接觸工作上碰不到的技術,拓展自己在軟體方面的技能樹。 Backend Developer [email protected] 技能 後端 Golang/Gin/GORM RESTful API GraphQL MySQL/PostgreSQL Redis Elastic Search RabbitMQ NGINX HAProxy 其他 Git/Github Git Flow/Github Flow Github Actions Swagger Docker/Docker Compose 工作經歷 後端工程師 • 一步科技 一月十二月 2023 專案 : 共享空間預
Golang
Gin
GORM
Thất nghiệp
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
台北市立大學
資訊

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Bí quyết tìm kiếm
1
Search a precise keyword combination
senior backend php
If the number of the search result is not enough, you can remove the less important keywords
2
Use quotes to search for an exact phrase
"business development"
3
Use the minus sign to eliminate results containing certain words
UI designer -UX
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên Cake.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.