CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蔡柏瑋.
Avatar of 蔡柏瑋.
Java後端工程師 @前思資訊有限公司
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
式 Agile 經歷 前思科技有限公司.Java後端工程師,至今 1.維運線上遊戲平台,包含金流帳務、線上支付、直播串流等功能。( Spring boot 5 & Restful api & Oracle db) 2.與國內外遊戲商接洽合作提供遊戲上架、爬取遊戲紀錄等功能。(Spring batch/kafka) 3.開發完成度接近Line的聊天軟
JavaScript
HTML5
JAVA
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
中原大學
資訊工程學系
Avatar of lee bo sheng.
Avatar of lee bo sheng.
工程師 @玉山商業銀行股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
款業務 與SA確認SA文件及梳理業務邏輯後撰寫SD文件與規劃資料表設計 規劃團隊gitflow 撰寫測試SIT、FT案例 開發即時服務(restful api)&批次服務 與介接系統確認規格與及運作流程 規劃程式及專案架構,區分即時服務與批次服務 資料轉置流程規劃,將
Java
Spring Boot
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學(原國立高雄第一科技大學)
資訊管理
Avatar of 劉先生.
Avatar of 劉先生.
Past
Android工程師 @宏博資訊
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Android工程師,九日升 2015/9~2017/8 •居家醫療Android開發及維護 技能 編程語言 Java(SE8 OCA 2020年取得)、Javascript、C#、PHP、Kotlin、python(學習中) 、Flutter 網頁技術 Restful Api、HTML5、CSS、ReactJs、Laravel、jQuery、Bootstrap、Ajax、ASP .NET CORE、MVC 數據建模 JSON、XML 資料庫 MySQL、MsSQL、SQLite、Android Room、Sql Server、Firebase 行動裝置 Android、Kotlin、Java、MVVM、Hilt、Rxjava、Mockito、Espresso、ButterKnife、Retrofit、Android Jetpack(Room、WorkManger、LiveData
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Full Stack Engineer @Zensoft IO
2021 ~ 2023
Full Stack Developer
Trong vòng một tháng
React.js
Next.js
Node.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
University of Washington - Seattle
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Associate / Senior Full Stack Developer @資誠聯合會計師事務所 (PwC Taiwan)
2022 ~ Hiện tại
前端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
vue2.js
JavaScript
HTML5
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立聯合大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體產品資深工程師 & Product Owner | 研發部 @光桓資訊科技股份有限公司
2019 ~ 2022
資深軟體工程師
Trong vòng một tháng
敏捷專案管理
軟體產品規劃及系統分析
前後端的系統開發
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
系統及船舶機電工程學系 | 機電控制組
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
Institute for Information Industry @Front-End Course Instructor
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
/ CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git / Github 指令 Git Flow / Master, Dev and Branch Webpack, Babel 自動打包編譯 Postman 測試 API JSON Server 模擬 restful API 閱讀官方API文件、查
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
Yuan Ze University
Finance
Avatar of 楊苡安 Ella.
Avatar of 楊苡安 Ella.
前端工程師 @寶碩財務科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
後台上架系統 ● 網站專案規劃、Google Analytics 分析、網站優化 ● 產品影像拍攝、後置 近期作品 氣瓶海人 - 水肺潛水揪團 使用 json-server 模擬 RESTful API,並搭配 json-server-auth 規劃會員(JWT)機制 使用 Vite 建構 Vue 3 和 JavaScript 開發環境,及 Pinia 進行狀態管理 AJAX 傳送 XMLHttpRequests 請求介接 API 整合 VeeValidate、AOS、Swiper
API
JavaScript
jQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
致理科技大學
多媒體設計系
Avatar of Wu Chia Ying.
Avatar of Wu Chia Ying.
JAVA後端工程師 @尤米爾科技有限公司
2022 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
程師 | Taipei, Taiwan | [email protected] Skills Front-end HTML / JSP JavaScript / jQuery CSS / BootStrap / thymeleaf AJAX Database Microsoft SQL Server MySQL Redis IBM DB2 MongoDB PostgreSQL Other Gitlab Elastic search RabbitMQ Kubernetes Docker IntelliJ Eclipse Back-end Java Spring MVC Spring boot RESTful API MyBatis Language 劍橋博思職場英語檢測 A2 (2015年4月取得) 日本語能力試驗 JLPT N2 (2018年8月取得) Experience 尤米爾科技有限公司 , JAVA後端工
Java
SQL Server
jdbc
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
財團法人資訊工業策進會
Java跨平台程式設計就業養成班
Avatar of 黃士庭 Justin Huang.
Avatar of 黃士庭 Justin Huang.
軟體工程師 Software Engineer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Stack Web Development Program國立彰化師範大學, 工業教育與技術學系(電機技能 前端: JavaScript TypeScript React.js Next.js Redux Redux Toolkit Redux Saga Tailwind Ant Design Storybook i18next Jest React Testing Library Cypress Restful API GraphQL Webpack Vite Vue.js Vuex HTML CSS SCSS Canvas Web Worker Framer Motion 後端: Node.js Express Firebase AWS S3 Docker MongoDB MySQL 其他: Git Git Flow GitLab CI/CD GitHub Action Azure Pipeline Vercel Jira ChatGPT 工作經歷 HKTV
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.