CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蔡政宏.
Avatar of 蔡政宏.
Past
網頁UI UX設計師、視覺設計師、前端工程師html scss js @風傳媒
2018 ~ 2021
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
IT1R/view?usp=sharing 工作經歷 風傳媒網站UI UX、視覺設計師、前端工程師 • 風傳媒 七月五月 2021 網頁、APP UI UX設計、視覺設計師、前端工程師html scss js,煩請見個人檔案 學歷泰北高中 美術工藝 技能 HTML5 scss/sass JavaScript adobe xd CSS3 Sketch Zeplin RWD Bootstrap jQuery APP ui Android Material Guidelines iOS HIG After Effects 語言 Chinese — 進階
HTML5
scss/sass
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
泰北高中
美術工藝
Avatar of Eason Liu.
Avatar of Eason Liu.
Past
資策會 @課程講師
2020 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
目前希望找前端工程師相關的工作。 https://github.com/EasonLiu0913 前端工程師 Taipei Taiwan [email protected] SKILLS HTML / CSS HTML5 & CSS3 CSS framework - Bootstrap template engine - pug, ejs CSS preprocessor - SCSS CSS prefixes - autoprefixer RWD 切版 JavaScript JavaScript ES5 / ES6 jQuery / jQuery UI React & Redux React Hook React Router XHR / AJAX / Fetch Closure 閉包 callback / Promise / Async HTML5 JS API (SVG / location) D3.js Others NPM, yarn 指令 Git
JavaScript / ES6 / jQuery
react.js
redux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
元智大學
財務金融
Avatar of Gino Hsu.
Avatar of Gino Hsu.
Past
工程師 @環科工程顧問股份有限公司
2020 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
能 (Front-end) HTML5、CSS3 與 Javascript (ES6) TypeScript ,具有使用 TypeScript 之開發經驗。 Jest ,具有使用 Jest 進行前端單元測試之開發經驗。 React ,以 React Hooks 撰寫 Functional Component。 熟悉 Sass/SCSS 預處理器加速開發。 熟悉 串接後端 API ,遵循 RESTful api 規範。 熟悉 Bootstrap 。 具有 RWD 開發經驗。 後端技能 (Back-end) 具有 Node.js 基礎知識 具有 MongoDB
HTML5
CSS3
SCSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
環境工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @前思資訊
2020 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
JavaScript(ES6+)
RWD
HTML5 / CSS3
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
企業管理系
Avatar of 吳柏勳.
Avatar of 吳柏勳.
Past
前端工程師 @歐唯程式設計
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
訓局電子商務課程,一共四人的專題成果,本人負責後端撰寫的部分。 負責後端PHP、MySQL的撰寫 DEMO Repo 瑜珈網頁切版 使用Bootstrap 5與SCSS實作RWD切版, 網頁內容直接使用Bootstrap的light box套件來節省開發時間。 技術包含使用gulp自動化、ejs樣板 DEMO https://github.com/twozwu/
Vue.js
SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
虎尾科技大學
動力機械
Avatar of Tzu-Hsuan, Wu.
Avatar of Tzu-Hsuan, Wu.
Past
專任助理 @輔仁大學創意設計中心
2021 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
基礎應用 熟悉 AJAX 串接 RESTful API 瞭解 jQuery 基礎應用 Web Layout 熟悉 HTML5 標籤及使用情境 熟悉 CSS3 屬性以優化介面 瞭解 RWD 響應式網站 使用 SCSS 編譯提升開發效率 熟悉 Bootstrap5 規劃網頁排版 Design 瞭解 Figma 介面設計 瞭解 Illustrator 編排設計 瞭解 Photoshop 電腦繪圖 熟悉 After Effects 動態製作 前端
HTML/CSS
Bootstrap5
JQuery
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
輔仁大學 Fu Jen Catholic University
多媒體
Avatar of ChihLing, Lu.
Avatar of ChihLing, Lu.
Past
日本線業務 @精英電腦股份有限公司
2021 ~ 2022
Front-End Engineer 網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
多library,學習更有可讀性的撰寫技巧來強化成我的技術能力 SKILL Web Layout HTML5 / CSS3語法 熟悉Flexbox、Grid排版 RWD響應式網站設計 CSS Animation CSS Module SCSS Javascript | React 熟練ES6+語法 了解非同步執行、Promise觀念 AJAX Call串接後端API,進行資料 CRUD 熟悉Functional component建置元 件, 各Hooks使用情境及運用 Redux /
CSS3
HTML5
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
The Australian National University
金融管理
Avatar of Yun-Ru, Tseng.
Avatar of Yun-Ru, Tseng.
Past
前端工程師 @AccuHit 愛酷智能科技股份有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
@gmail.com https://ruru-note.netlify.app/ | https://yun-ru-tseng.github.io/ Skill HTML, CSS 熟悉 HTML5 ,注重語意化標籤 熟悉 CSS ,了解 VFM(BFC、IFC)概念 使用 SCSS ,配合設計稿,規劃管理 熟悉 RWD 響應式切版,注重斷點間的過度 具備和設計師協作經驗( Figma、Zeplin、Adobe XD) 具備 Bootstrap 使用經驗 JavaScript 具備
Javascript(ES6)
Vue
Vuex
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立屏東大學
文化創意產業學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Shopify Lead Developer at Omneque @Omneque
2020 ~ 2022
Frontend Developer
Trong vòng một tháng
ECommerce
ecommerce marketing
Shopify
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
Nanyang Technological University, Singapore
Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Developer @究心公益科技股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript / ES6 / jQuery
Bootstrap
css/scss
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
National Open University of Taiwan
Social Work and Welfare Administration

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.