CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei City, Taiwan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
高級專員 @知識達數位科技股份有限公司
2020 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Python
SQL
MySQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立虎尾科技大學
資工系
Avatar of Chang Mike.
Avatar of Chang Mike.
資深軟體工程師 @橡木桶洋酒股份有限公司
2016 ~ Hiện tại
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
7年 。在研究所時期主要研究的內容為時間序列推薦系統基於機器學習的研究。 目前在公司主要使用的技術為 .Net JavaScript T-SQL Python LineLiff 維護舊系統WebForm ,前端的部分有使用JQuery VanillaJS Vuejs但日常開發主要使用 Reactjs Typescript搭配的狀態管理使用 Mobx Redux 及程式碼版控管理
React.js
HTML/CSS
.NET
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺北教育大學(National Taipei University of Education)
資訊科學
Avatar of Zhe-Wei Xiao.
Avatar of Zhe-Wei Xiao.
Past
IT Software Engineer @TSMC
2021 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer / DevOps Engineer
Trong vòng một tháng
coordination and teamwork. At the same time, I also served as a teaching assistant for courses such as Introduction to Artificial Intelligence, Algorithms, and Special Project Production, assisting professors with solving students' questions. Work Experience Engineer of MTIT, TSMC SeptemberApril 2022 #VB #ASP.NET #SQL #Azure Develop and operate the full automation systems running in 200mm FABs. Engage with FAB users to develop high value requirements and solutions to conquer the challenges about manufacturing. Transform repeatable tasks into automation tools (CI/CD) Skills Software Engineer S.O.L
Python
C++
JAVA
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中山大學 National Sun Yat-Sen University
資訊工程所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Product Manager @Bravelog Sport Technology Co., Ltd.
2022 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
Project Management
Product Management
Presentation and Communication Skills
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立中央大學
Master of Information Management
Avatar of 黎彥良.
Avatar of 黎彥良.
Past
生管高級工程師 @力成科技股份有限公司
2018 ~ 2022
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
門合作建立供應商品質管理知識管理系統。中原大學 Chung Yuan Christian University 工業與系統工程管理學系_學士 系學會生輔長主要負責系學會所辦的所有活動後勤作業。 系隊壘球於大四擔任過副隊長一職。 Skills Tableau/Prep/Dashboard Applied RTD Excel VBA MS SQL Arena Simulation Software Language Chinese(母語) English(中階)
Tableau
SQL
Tableau Prep
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中原大學 Chung Yuan Christian University
工業與系統工程管理學系
Avatar of 李國弘.
Avatar of 李國弘.
數據工程師 @醫守科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師/軟體工程師/數據工程師
Trong vòng một tháng
/@JqKPghXeQSGi1_hMmxtK7g/HJGTei7J9 (Backend) https://hackmd.io/@JqKPghXeQSGi1_hMmxtK7g/Sk7RgiQ19 Work Experience 工作經歷 Data Engineer 資料工程師 • AESOP Technology 醫守科技股份有限公司 FebPresent Mayo Clinic Project Python, Bigquery, SQL Using American data Build association models for medicines, diagnoses, procedures, surgery, lab test, diagnoses extracted by NLP Prescription Error Detection System SQL Billions of prescription data Detection of wrong prescribed medicines Health Insurance Declaratio n Recommendation Syste m Pytorch GRU-based deep learning model, co-occurrence association statistic modal
Machine Learning
Web Application
Bioinformatics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
生醫電子與資訊學研究所
Avatar of 魏佑霖.
Avatar of 魏佑霖.
Product Manager Intern @1111人力銀行
2022 ~ Hiện tại
Product Manager
Trong vòng một tháng
digital signage and manufacturing) to the potential partners. • Evaluated market opportunities of AI supply chain management solution and data center cooling solution. SKILLS Critical Thinking and Problem Solving: hypothesis thinking, framework analysis, strategic planning, etc. Data Analytics: quantitative analytics, machine learning, BI dashboard Programming skills: Python, Java, SQL Other: CRM analytics, user centered design, B2B product sales planning, Scrum PROJECT EXPERIENCE Increasing Monthly Active Users of a Securities firm App | MarJun• Conducted CRM analytics to gain a new perspective and came up with feasible solutions. • Provided data collection advice, established key indicators, and introduced new analytical
Excel
Python
Power BI
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
農業經濟
Avatar of 江逸之.
Avatar of 江逸之.
Past
總監暨數位成長實驗家 @商業周刊
2022 ~ 2022
PM/產品總監/產品經理/總裁助理/總經理助理
Trong vòng một tháng
#跨國團隊協作 數位平台規劃&人工智慧應用 #平台規劃 #網站企劃 #B2B服務規劃 #數據分析 #機器學習 #Python #SAS #SQL #Tableau #PowerBI #GA分析 議題倡議&內容策展行銷 #議題設定 #問卷調查分析 #白皮書規劃 #論壇規劃 #內容策展 #數位
Python
SAS
SQL
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
東吳大學 Soochow University
資料科學系碩士專班
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
前端工程師 @新加坡商鈦坦科技
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
JavaScript (ES6)
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
淡江大學 Tamkang University
經濟系
Avatar of 林靖雯 Winnie Lin.
Avatar of 林靖雯 Winnie Lin.
後端工程師 @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
與可讀性,以成為一名優秀的軟體工程師前進。 Taipei City, Taiwan 技能 Front-End HTML/CSS JavaScript Bootstraps Handlebars Back-End Node.js TypeScript Express.js/ Loopback MySQL/Sequelize MongoDB/Mongoose PostgreSQL SQL Mocha.js/Sinon.js Others Git/Github/Gitlab Power BI Postman/Swagger RESTful API Heroku Ecommerce Website 專案連結 | Github 連結 | 開發過程 以農產品銷售為出發點打造的電商
HTML5
CSS3
Javascript(ES6)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Alpha Camp 全端網路開發課程
Full-Stack Software Engineering Development

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.