CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
軟體工程師
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
Past
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
能 前端 HTML 5 / CSS / JavaScript JQuery AJAX sweetalert2.js DataTable.js chart.js Flutter Bootstrap 5 後端 C# Entity Framework Node.js Express.js 套件管理員 NPM nuget pub.dev 資料庫 MSSQL MySQL SQLite MongoDB 資安 SQL Injection / XSS / CSRF Black duck Fortify 其他 IIS Jenkins RWD RESTful JWT SVN Git 工作經歷 五月十二月 2022 軟體工程師 (Full-Stack Engineer) Delta Electronics, Inc. (台達電子工業
HTML5
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系
Avatar of He-Yi Li.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
以應用於各種作業系統和硬體環境。 開發技術(雲端):Node.js, Vue.js, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB, Redis, RabbitMQ, K8s 開發技術(設備端SDK):C, C#, Java, Python, Golang, Node.js, SQLite 負責工作:整體系統架構設計和統籌規劃,後端模組和設備端 SDK 開發 CNC 工具機設備管理系統 研華科技,~電腦數值控制 CNC
JavaScript
Node.js
C#
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
高雄大學
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
設備工程師 @台積電
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of 林柏翰.
Avatar of 林柏翰.
機器學習應用工程師 @迅得機械股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
機器學習 / DevOps pandas、numpy、matplotlib、seaborn Scikit-Learn、 Keras、Tensorflow Grafana 網頁爬蟲 / LINE / 雲端主機 / 部署 Requests、BeautifulSoup、Selenium LINE BOT Amazon Web Services、Microsoft Azure Docker 資料庫 / 版本控制 PostgreSQL、MSSQL、SQLite Git、SVN 電腦視覺 / 嵌入式系統 / IDE OpenCV、YOLOv3 OpenVINO、Raspberry Pi Pycharm、VS Code、Visual Studio、Anaconda 作業系統 / 平面設計 / 影音設計 Linux、Windows Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Premiere 工作
OpenCV
Deep learning with TensorFlow
Machine Learning with stats models and scikit-learn
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立虎尾科技大學
多媒體設計
Avatar of 張瑞程.
Avatar of 張瑞程.
軟體工程師 @Gamma Ray 軟體工作室
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
jQuery 【WebDoc】 ● Html 【個人網站】 ● PHP 【OpenCart】 Python ● Flask 輕量級 Web 應用框架 【HiSKIO】 ● Flask Socket IO 通訊 【Tunffli】 ● Paho MQTT 消息協議 【WiNet】 ● Python GUI - wxPython 【YouTube】 SQL ● MS-SQL / MySQL / SQLite 【SQL-Doc】 ● 基本操作 CRUD 新增/查詢/修改/刪除 ● JOIN / LEFT JOIN / INNER JOIN ● 索引值(index) 優化查詢 Git ● Git 版本控制 【YouTube】 ● Git Flow 開發
Java
Android
Python
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
4-6 năm
國立聯合大學
資訊工程學系
Avatar of 蘇柏凱.
Avatar of 蘇柏凱.
軟體工程師 @睿傳數據股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
蘇柏凱 Software Engineer | Backend Engineer Chia Nan University of Pharmacy & Science  New Taipei City, Taiwan [email protected] Skills Front-end •HTML • CSS •JavaScript •Bootstrap •Vue.js • WordPress •響應 式網頁設計(RWD) •自適應網頁設計(AWD) Java Web Framework •Spring Boot WEB API 工具 : • Postman Back-end •Java •C# •Apache Tomcat •JDBC •Asp.Net MVC •.Net core •Shell Script •IDE/Editor : IntelliJ、 Visual Studio2022、 Visual Studio code 、 Eclipse 、 Notepad++、 sublime Text 資料庫 •MySQL •SQL Server •SQLite •SSMS •Microsoft
JAVA
HTML
CSS
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
嘉南藥理大學
運動管理學系
Avatar of the user.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
python
vue.js
sql
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔英科技大學
軟體設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @HP Inc._新加坡商惠普全球科技股份有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
C#
JAVA
Android Studio
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
MING CHUAN UNIVERSITY
Computer Science & Information Engineering
Avatar of Yu-Wei Nien.
Avatar of Yu-Wei Nien.
Software Engineer @Foxconn Technology Group
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng hai tháng
處理、自動化、客製化等專案,大幅增加工作流程效率和增進使用者體驗。 Software Engineer Taipei,TW [email protected] Skill Programming Language C C# Python Java MySQL Matlab Database MySQL SQLite Firebase Frameworks & Others WinForm Xamarin Flask Bootstrap Selenium Git Docker CI/CD Keywords Image Processing, ADAS, Radar, TPMS, CAN Bus, Beacon, Automation, Data Analysis, Network Security, FHIR, RESTful API, Docker, CI/CD Work Experience Novpresent Foxconn Technology Group 軟體工程師 Dec 2021 ~ present AOI
C#
Python
C
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
逢甲大學
資訊工程
Avatar of 黃祈豪.
Avatar of 黃祈豪.
Past
Uniry3D程式設計師 @威龍耀數位股份有限公司
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng sáu tháng
成為一位對社會有影響力的工程師。 [email protected]://github.com/Achiiiii 技能 Front-end C# JAVA / Kotlin HTML / jQuery / CSS C / C++ Back-end PHP Python SQLite IDE Unity3D Android Studio Visual Studio 學歷 長庚大學 資訊工程學系 - 學士畢業 SepJun 2020 工作經歷 威龍耀數位股份有限公司 SepMay 2022 Unity程式設計師 AVG文
Unity3D
C#
C++
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
長庚大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.