CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
軟體工程師
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Android工程師 @宏博資訊
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of Shih-Chieh Weng.
Avatar of Shih-Chieh Weng.
Backend Engineer @DBS 星展銀行
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
certificate to config HTTPS connection . TCP-Chat ● Go chat server creates TCP connection which allows users to use the command line to pass commands to server for executing functionality, such as list all existing rooms or join rooms to get into conversation with other users. ● Use SQLite to store information about created rooms and chat messages, and also support the feature about loading the history chat messages when a user enters the created room. EDUCATION National Taipei University of Technology, Taipei, Taiwan FebJunCredit Course: Computer Algorithms, Operating Systems: 4.0/4.0
C++
Golang
Java
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立彰化師範大學
Avatar of 林柏翰.
Avatar of 林柏翰.
機器學習應用工程師 @迅得機械股份有限公司
2020 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
機器學習 / DevOps pandas、numpy、matplotlib、seaborn Scikit-Learn、 Keras、Tensorflow Grafana 網頁爬蟲 / LINE / 雲端主機 / 部署 Requests、BeautifulSoup、Selenium LINE BOT Amazon Web Services、Microsoft Azure Docker 資料庫 / 版本控制 PostgreSQL、MSSQL、SQLite Git、SVN 電腦視覺 / 嵌入式系統 / IDE OpenCV、YOLOv3 OpenVINO、Raspberry Pi Pycharm、VS Code、Visual Studio、Anaconda 作業系統 / 平面設計 / 影音設計 Linux、Windows Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Premiere 工作
OpenCV
Deep learning with TensorFlow
Machine Learning with stats models and scikit-learn
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立虎尾科技大學
多媒體設計
Avatar of Vulcan Shen.
Avatar of Vulcan Shen.
技術主任 @緯創資通股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
同步 socket 通訊 - 與硬體裝置收送資料 - 裝置位置地圖 - 所有裝置即時狀態監視表 5. 內部資源管理系統 - 使用 Python3 與 Django 框架 - 使用 sqlite 資料庫 - 前端使用 Bootstrap 3 UI 框架 - 韌體資料 CRUD 與檔案版本管理 - 依照使用者權限開放不同操作 成大Touch Center人本智慧生活科技
JavaScript
HTML5
jQuery
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
私立淡江大學
數學, 統計
Avatar of 林家丞.
Avatar of 林家丞.
Past
前端工程師 @接案
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
過後,輸出到excel裡面 經歷三,2018 年 2 月年 12 月 預保科技有限公司/維之資料系統(進銷存) 將現有的vba專案轉成vb.net 熟悉 SQLite語法 將資料庫的資料存放到SQLite 經歷四,2022 年 3月年 4 月 Happy Buy購物網站後台管理系統 後端新增商品同步viewModel,前端jquery處裡
c#.net
JavaScript
Unity3D
Thất nghiệp
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
1-2 năm
虎尾科大
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
MES工程師 @Amkor Technology
2018 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Word
Excel
PowerPoint
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊管理學系
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
能 前端 HTML 5 / CSS / JavaScript JQuery AJAX sweetalert2.js DataTable.js chart.js Flutter Bootstrap 5 後端 C# Entity Framework Node.js Express.js 套件管理員 NPM nuget pub.dev 資料庫 MSSQL MySQL SQLite MongoDB 資安 SQL Injection / XSS / CSRF Black duck Fortify 其他 IIS Jenkins RWD RESTful JWT SVN Git 工作經歷 五月十二月 2022 軟體工程師 (Full-Stack Engineer) Delta Electronics, Inc. (台達電子工業
HTML5
CSS
JavaScript
Đã có việc làm
Tắt trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系
Avatar of 蘇柏凱.
Avatar of 蘇柏凱.
軟體工程師 @睿傳數據股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
蘇柏凱 Software Engineer | Backend Engineer Chia Nan University of Pharmacy & Science  New Taipei City, Taiwan [email protected] Skills Front-end •HTML • CSS •JavaScript •Bootstrap •Vue.js • WordPress •響應 式網頁設計(RWD) •自適應網頁設計(AWD) Java Web Framework •Spring Boot WEB API 工具 : • Postman Back-end •Java •C# •Apache Tomcat •JDBC •Asp.Net MVC •.Net core •Shell Script •IDE/Editor : IntelliJ、 Visual Studio2022、 Visual Studio code 、 Eclipse 、 Notepad++、 sublime Text 資料庫 •MySQL •SQL Server •SQLite •SSMS •Microsoft
JAVA
HTML
CSS
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
嘉南藥理大學
運動管理學系
Avatar of the user.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
python
vue.js
sql
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
輔英科技大學
軟體設計
Avatar of 黃祈豪.
Avatar of 黃祈豪.
Past
Uniry3D程式設計師 @威龍耀數位股份有限公司
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng sáu tháng
成為一位對社會有影響力的工程師。 [email protected]://github.com/Achiiiii 技能 Front-end C# JAVA / Kotlin HTML / jQuery / CSS C / C++ Back-end PHP Python SQLite IDE Unity3D Android Studio Visual Studio 學歷 長庚大學 資訊工程學系 - 學士畢業 SepJun 2020 工作經歷 威龍耀數位股份有限公司 SepMay 2022 Unity程式設計師 AVG文
Unity3D
C#
C++
Thất nghiệp
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
長庚大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.