CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 李健源.
Avatar of 李健源.
Past
Sr. Frontend Developer @Bybit Taiwan 維塵有限公司
2022 ~ 2022
前端工程師
Trong vòng một tháng
to detail, and communicative, proactive manner . https://www.tokileecy.com/ | [email protected] | Taipei City, Taiwan Skills Frontend HTML5 CSS3 / SCSS JavaScript / TypeScript Polymer.js / LitElement React / Redux Vue.js Next.js Axios MUI Emotion Three.js Storybook npm / yarn / pnpm webpack Lerna / Nx Backend Node.js Strapi.js NestJS Express RESTful API PostgreSQL Prisma ASP.NET Core Others Git GitLab / GitHub Linux Figma zeplin Docker / Docker Compose Experience Sr. Frontend Developer Bybit Taiwan • 2022
JavaScript / ES6 / jQuery
React.js
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立中山大學
應用數學
Avatar of PO-SUNG CHANG.
Avatar of PO-SUNG CHANG.
前端工程師 @幣蜂數位有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
發的許多產品,我個人也時常接觸新技術完成專案,並適時與團隊分享導入增進效率的可能性,我持續接觸 Tailwind、Express.js、Mongo DB、Three.js、GraphQL、Vite、ESbuild 等去完成多元的專案並部署。 Work Experience BeeX TECH 幣蜂數位, Front-end Engineer, Oct 2022 ~ Now 幣蜂科技 為面向多國的跨國接案平台,打造
JavaScript
HTML5
Github
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台灣大學
企業管理
Avatar of 鄭以馨.
Frontend Web Developer
Trong vòng một tháng
了解 event loop, scope, hoisting 等核心觀念 - 使用 fetch API 或 axios 介接 API - 有 React & React Hook 使用經驗 Other - 有 Git / GitHub 使用經驗 - 有 npm ( 套件管理工具) 使用經驗 - 有 Three.js 使用經驗 作品集 所有作品的設計稿或主題發想皆來自於 Frontend Mentor 。 Space Tourism Website Live Site | GitHub - 使用 CSS Grid / Flex 進行版面規劃 - RWD 響應
HTML/CSS
SCSS / SASS
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中央大學 National Central University
Astronomy
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @中佑資訊有限公司
2016 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
React.js
html/css
vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學
資訊工程系
Avatar of Felix Wu.
Avatar of Felix Wu.
二級工程師 @Garmin Ltd. 台灣國際航電股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
APP 事件追蹤: 裝置或設備發生異常後續的簽核流程與處理紀錄 裝置管理: IoT 裝置與感測器產品註冊的操作介面 3D SCADA: 基於 Three.js 開發的即時監控系統,能在戰情中心遠端監控工廠現況 遠端回控: 結合 3D SCADA 控制廢水排放系統的設施 使用技術: JavaScript
JavaScript
Linux
Bootstrap
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
中原大學
資訊管理所
Avatar of Eduardo Zamora.
Senior UI/UX FullStack Engineer
Hơn một năm
Eduardo Zamora Software Engineer with a degree in Graphic Design & Computer Science, with my roots in fine art and art history, I feel I bring a unique perspective to software development and user interface design. Each position I have held has transmuted my skillset and goals towards forward thinking technology. I am obsessed with expanding my craft, solving challenging problems and staying on the bleeding edge. Over the past 13 years I went from graphic design to software development with emphasis on JavaScript technologies. I have assisted many businesses in improving the user experience of their
JavaScript
Webpack
Node.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
Ulacit
Software Engineer
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級AI工程師 @Johnson Health Tech 喬山健康科技
2021 ~ Hiện tại
前端、後端、智能合約、區塊鏈
Trong vòng một tháng
React.js
GitHub
Jest + React Testing Library
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺東大學
資訊工程學系
Avatar of 賴建誌.
Avatar of 賴建誌.
值班人員 @The cafe by 想台中
2017 ~ 2018
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
模組內容、導入新技術(例如: StoryBook、Vue3)。 5. 每周固定會有兩天主管安排的code review或是技術分享,主要負責視覺上技術的分享(例如: three.js、Pixi.js、GSAP、CSS3)。 6. 與PM和設計師合作經驗。 Turing Chain Institute 1st graduate/ 9 ~ 2019 /錄取4.5%錄取率的圖靈鏈學院培訓並成功結訓
Vue3.js
Vite
Pinia
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
僑光科技大學
休閒觀光管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
資深前端工程師 / 前端互動技術指導 @米蘭營銷策劃股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
資深前端工程師
Trong vòng một tháng
HTML5
CSS3
JavaScript
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
東南科技大學
資訊管理系
Avatar of 盧志遠.
Avatar of 盧志遠.
前端工程師 @澳創科技股份有限公司
2018 ~ Hiện tại
前端工程師
Trong vòng một tháng
盧志遠 Chih-Yuan, Lu Front End [email protected] 專長 Skills Vue.js Vue CLI Git HTML CSS Sass SCSS JavaScript jQuery Bootstrap Gulp GCP GSAP three.js BootstrapVue element UI 作品集 Collection * 灰字 為已下線作品 PAPA K. 國際物流 巧寓舍計 Quarter Marketing Quarter Web Design Quarter Innovation 410號檔案室 智呈國際法律事務所 Urbanears Marshall Taiwan 台啤微醺系列 - 冬戀啤酒 台灣啤酒 - 爽
HTML5
CSS3
RWD
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺中科技大學
資訊管理

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.