CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Nguyen Vuong.
Avatar of Nguyen Vuong.
Frontend developer @MAN POWER
2022 ~ Hiện tại
front-end developer
Trong vòng một tháng
PostgreSQL) . Deployer : master of GitLab CI, setup CI/CD such as build, test, format code, automation and auto-deploy. Tester : Manual testing, unit-test and using Robot Framework (automation test) to ensure all APIs work properly. Honor & Awards : Top 3 code camps in the TMAEDUCATION DALAT UNIVERSITY Information Technology - GPA: 3.31/4 - Honor & Awards: DaLat University ScholarshipKỹ năng Frontend: VueJS, ReactJS, Typescript, HTML, CSS, JS... Backend: Flask (python), ASP.NET MVC5 Devops: Gitlab CICD Azure devops Sonar Qube Automation: Robot framework, Cypress Database: PostgreSQL, MS SQL Server Manual Testing
Automation Testing
Manage Database
Robot Framework
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
DALAT UNIVERSITY
Information Technology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體產品資深工程師 | 研發部 @光桓資訊科技股份有限公司
2019 ~ 2022
資深軟體工程師
Trong vòng một tháng
敏捷專案管理
軟體產品規劃及系統分析
前後端的系統開發
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立成功大學
系統及船舶機電工程學系 | 機電控制組
Avatar of Tim Chen.
Avatar of Tim Chen.
資深工程師 @瑞竣科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
Vuex), Vue Router 熟悉Bootstrap / Vuetify 等 UI Framework 熟悉地圖套件(ArcGIS API for JavaScript,Leaflet.js, Google Maps API) 運用 資料視覺化套件經驗 (Chart.js,HighCharts,ApexCharts,Vis.js) 後端 C# ASP.NET WebForm ASP.NET MVC 5 .NET Core /.NET 6 Web API Windows Service MS SQL 工具與平台服務 Visual Studio 2022 Visual Studio Code Microsoft SQL Server Microsoft Azure Azure DevOps TFVC /Git版控 Sourcetree Postman Chrome
ASP.NET MVC
C#
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北教育大學
數學暨資訊教育學系
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
陣列資料、Activity的生命週期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到 Google Play 商店 (#OK) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式規劃、回
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
學生 @資展國際股份有限公司(原資策會)-全端工程師就業養成班
2022 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
C#
ASP.NET Core
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
嶺東科技大學 Ling Tung University
企業管理系
Avatar of 侯伯翰.
Avatar of 侯伯翰.
Past
Trainee @iSpan資展國際
2022 ~ 2023
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
solving through 580+ hours of immersive training. Build communication skills through collaborating closely with members from very diverse backgrounds. Completed team project - Faspan (server side) - a food delivery platform with ASP.NET Core MVC, MSSQL in 3 weeks. Completed team project - Faspan (client side) with ASP.NET Core Web API, React, MSSQL in 4 weeks. Complete personal Winform project - MemeGenerator , using C#, .Net framework, ADO.Net in 2 weeks. MarAugQC Manangment Specialist Ding-Yao Food Co., LTD Experience the ERP system created with ASP.NET Web Form
React.js
SASS/SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學
食品科學碩士
Avatar of 鍾雅竹.
Avatar of 鍾雅竹.
Senior Specialist @康健人壽 Cigna Life Insurance
2022 ~ Hiện tại
系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
Email : [email protected] 工作技能 資料庫設計類:MySQL、 SQL Server 程式設計類:ASP.NET C# MVC 、VB6 網頁技術類:HTML、jQuery、AJAX 版控工具 :Git、Sourcetree、TortoiseGit 排程工具 : Trinity、Crystal Reports、MetaEdge 工作經歷 AP Team -S enior Specialist 國際康健人壽 保險股份有限公司 MayNow Taipei, Taiwan 工作內容: 系統維運:[金庫系統]、[催繳客戶名單系統
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
資訊管理學系
Avatar of 劉先生.
Avatar of 劉先生.
Past
Android工程師 @宏博資訊
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
9~2017/8 •居家醫療Android開發及維護 技能 編程語言 Java(SE8 OCA 2020年取得)、Javascript、C#、PHP、Kotlin、python(學習中) 、Flutter 網頁技術 Restful Api、HTML5、CSS、ReactJs、Laravel、jQuery、Bootstrap、Ajax、ASP .NET CORE、MVC 數據建模 JSON、XML 資料庫 MySQL、MsSQL、SQLite、Android Room、Sql Server、Firebase 行動裝置 Android、Kotlin、Java、MVVM、Hilt、Rxjava、Mockito、Espresso、ButterKnife、Retrofit、Android Jetpack(Room、WorkManger、LiveData、Navigation)、MVP、Coroutine、Firebase、Glide、Getx、Dio、Provider 作
Android
Java
SQLite
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
陽明大學
生物醫學資訊所
Avatar of Ron Thibault.
Avatar of Ron Thibault.
Past
Software Development Engineer in Test @ClickFunnels
2023 ~ 2023
QA automation engineer / Software development engineer in test
Trong vòng một tháng
on new products / features, tools, QA best practices and procedures Work Experience Software Development Engineer in Test • ClickFunnels Updated automated tests written in JavaScript (TestCafe) using VS Code/Github FebruaryMarch 2023 Software Development Engineer in Test • Scentsy Created C#/Selenium automated functional and integration tests of ASP.NET MVC e-commerce web app using Visual Studio 2017/2022 to guarantee Scentsy consultants have a positive experience on the site. Used Page Object Model (POM) and XPath in Agile/Scrum environment. Utilized Git/Stash for version control. In addition, wrote
C#
SQL Server
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
California Polytechnic State University
Environmental Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
產品暨行銷發展處 專案經理 @台灣智慧雲端服務股份有限公司
2022 ~ Hiện tại
專案經理、產品經理、系統分析師
Trong vòng một tháng
專案管理
系統架構規劃
產品規劃
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
資策會_財團法人資訊工業策進會
智慧應用微軟C#工程師養成班

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.