CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 蘇毅賢.
Avatar of 蘇毅賢.
軟體工程師 @樂點股份有限公司(遊戲橘子)
2021 ~ 2023
軟體工程師
Trong vòng một tháng
專案進程。與團隊溝通並設計出更有效率更快速的產品。在客戶與團隊間建立良好的橋樑 實務開發 主要以網站式系統,後端採微軟 .Net Core MVC為主,資料面則採Entity FrameWork與Dapper作為ORM機制穿插使用。主要串接正航ERP系統 學歷 朝陽科技大學 資訊管理系
c#
HTML/CSS
JQuery
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
朝陽科技大學
資訊管理系
Avatar of 侯伯翰.
Avatar of 侯伯翰.
Past
Trainee @iSpan資展國際
2022 ~ 2023
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
.com/lemon5043/MemeGenerator Faspan Faspan is a food delivery website, including the client side and server side. The server side is written in ASP.NET Core MVC, the client side is a SPA, written in ASP.NET Core Web API and React. Using Entity Framework and LINQ that simplify working with MS-SQL. Using Token-based authentication, provides users to verify their identities and specify their roles and permissions. Implementing 3-layered-architecture, represents different roles of the application, making it easier to manage. Developing UI with ReactJS on the
React.js
SASS/SCSS
Tailwind CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學
食品科學碩士
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Specialist @康健人壽 Cigna Life Insurance
2022 ~ Hiện tại
系統分析師、全端工程師、軟體開發工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
資訊管理學系
Avatar of 賀善平.
Avatar of 賀善平.
Backend Engineer @Onelab technology
2021 ~ Hiện tại
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
docker swarm with docker-compose.yml Monitor request count, service health, performance tracing... by using Prometheus and Grafana Do load test by using Jmeter, sharing document and script for team Engineer • Deloitte 六月一月 2021 Develop Health Examination appointment system with Dotnet MVC and Entity framework as ORM Design electronic form template, including common methods and Stored Procedures Develop electronic form for events application with Dotnet MVC and Stored Procedure Engineer • E-DA Hospital 七月五月 2019 Develop hospital systems with Power Builder and WinForm Develop cron job with winform to exchange
Dotnet Core
Docker
gitlab-ci/cd
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chiayi University
Information Management
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @昕力資訊 TPIsoftware
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
緯育 Tibame
AI資訊工程班
Avatar of 陳明宏.
Avatar of 陳明宏.
後端開發人員 @91APP
2021 ~ Hiện tại
後端開發人員
Trong vòng một tháng
術: .NET/C#, MS SQL/Stored Procedure, Git/GitLab/Jenkins ,JavaScript/HTML/CSS 技能 前端 HTML/ CSS / Bootstrap JavaScript / jQuery Vue.js 後端 C# ASP.NET MVC 5、 NET Core . LINQ ORM : Entity Framework/ Dapper 工具與平台服務 Visual Studio/ VSCode MS SQL jenkins Git / GitHub 經歷 91App 九易宇軒股份有限公司 五月二月 2023 單元測試 (xUnit、Fluent Assertions) 開發新功
Git
Web Application
.NET Core
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
台灣
生化科學
Avatar of 余孟融.
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
余孟融 Bryan Yu Senior Software Engineer Taipei City,[email protected] 布萊恩的技術相談室 技能 前端 Vue 2.x Bootstrap 後端 C# .NET Core Web API .NET Framework Entity Framework / Core Golang Linux MSSQL / PostgreSQL Redis MongoDB DevOps Azure / GCP Git Azure DevOps GitHub / Github Action Docker Cloud Service Azure GCP 學歷 銘傳大學 資訊管理系工作經歷 Team Lead 擁樂數據有限公司 2022/07
ASP.NETMVC
ASP.NET Web API
Entity Framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊管理系
Avatar of 蔡佳洋.
Avatar of 蔡佳洋.
Software engineer @南京資訊股份有限公司 Protech Systems Co., Ltd
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
Telecommunications Co., Ltd. Worked with a team of DevOps engineers to manage and automate the deployment and maintenance of various web applications. Utilized Jenkins and other tools to build and deploy applications on multiple environments. JulySeptember 2019 MIS • Inventec Troubleshot and resolved technical issues for colleagues. FebruaryFebruary 2019 EducationYZU University Master of Science in Information ManagementYZU University Bachelor of Science in Information Management Certifications TOEIC 790 TOEIC Technical Skills C# .NET Framework and .NET Core SQL Server ASP.NET Core and Entity Framework Core HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap Git DevOps
C#
.net mvc
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
YZU University (元智大學)
資訊管理
Avatar of 張舜翔.
Avatar of 張舜翔.
Warehouse Assistant @PB Technologies Ltd
2003 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
written in JavaScript using VScode, VisualStudio, APIs,bootstrap. http://airflyon.com (if azure account was expired try http:// Interview.airflyon.com ) FlyonTickets Admin This project is written in C# and JQuery using .NET MVC core, Bootstrap , AJAX, MS SQL, Linq, Entity Framework core public on IIS. For more information look for this Github link. website : airflyon.com (sometimes Azure expire) MoneyBook MoneyBook is an app written in Java using Android Studio and Firebase . APP account: p0001 APP pwd: 1111 For more info>> Github link . Job
C#
Java
SQL Server
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Chinese Culture University
Bachelor of Science in Physics
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Ezoom Information, Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
.NET MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.