CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Cheng Yu Hsuan.
Avatar of Cheng Yu Hsuan.
接案工程師 @Freelancer
2022 ~ 2022
Sr. Backend Engineer, Sr. Software Engineer
Trong vòng một tháng
+ years experience as a Node.js Backend engineer and Cloud Architect. • Possess 5.5 years of working experience 。 2.5y as a Sr. Backend / Cloud Architect in Jetshop BNPL FinTech 。 3y as a Co-Founder / CTO in Insighteye • Proficient in Node.js, Python, GCP, API development, and SQL / DB schema design • Also handle system deployment and operation -- Being enthusiastic about solving complex problems :) [email protected] Professional Experience Server Side Experience Developed RESTful API server with Node.js and MySQL / MongoDB Used Swagger to maintain API
Node.js
Express.js
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺灣大學
機械工程學系
Avatar of 彭智冠.
Avatar of 彭智冠.
Past
實習生 @國家中山科學研究院 航空研究所
2020 ~ 2021
Backend Developer (Node.js)
Trong vòng một tháng
彭智冠 Junior BackEnd Taipei City, Taiwan 透過網路課程自學JavaScript、HTML和CSS等網頁開發的基礎 ,重新開啟了我對寫程式的熱情,而後於AlphaCamp的培訓後習得了Node.js、Express和MongoDB等網頁框架與資料庫的運用,並在結業時獲得了獨立建立專案和合作開發專案的能力。 我期望成為一
html + css + javascript
Node.js
Express.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
中華科技大學
航空電子
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
業務員 @公勝保險經紀人
2017 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
洪漢宇 Harvie Hung 正在尋找 後端工程師 的職缺,擅於 node.js 也非常願意學習其他語言 ( Go, Python, PHP, JAVA, C , C#, C年末開始發展程式設計的技能,並且在此領域發揮熱情,也培養解決問題的能力。 https://medium.com/me/stories/public Skill Front-end HTML CSS JavaScript(ES6) Bootstrap Handlebars Back-end node.js
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Sr. Software Engineer @BiDaE Technology
2020 ~ 2022
Backend developer/Full-stack developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
React
Full Stack Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
臺北城市科技大學
M.S., E-Commerce, B.S., Information Management
Avatar of 林沂珊 (Yi-Shan Lin).
區塊鏈相關工作
Trong vòng một tháng
之加密貨幣交易與區塊鏈應用開發顧問等。 Last updated date:經歷 Karma Ksana , Blockchain Technical Leader & Developer Blockchain: Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, ... IDE: VSCode, Remix, HardHat Wallet: Metamask, Gnosis Safe Language: Solidity, Node.js, JavaScript On-chain Development (smart contracts): * OpenZepplin ERC20/721/1155, Upgradeable(UUPS Proxy), AccessControl, Governance (DAO), ECDSA, ... * Tokens (distribution, vesting, time-locking), Liquidity Mining, Blind Box (single-blind, double-blind), NFT migration, ... * Chainlink Blockchain Oracles (VRF, Data Feed) * Cross-Chain Bridge
C
C++
HTML
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立交通大學 National Chiao Tung University
資訊工程 Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
前端工程師 @易遊網股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
JavaScript
Node.js
HTML + CSS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
會計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
SEO @寶誠有限公司
2022 ~ Hiện tại
SEO Expert
Trong vòng một tháng
On-Page SEO
Keyword Research
Competitor Rearch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Fu Jen Catholic University
廣告傳播學系
Avatar of 鍾登凱.
Avatar of 鍾登凱.
自動化工程師 @陽程科技
2020 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
物,用程式使生活更便利美好是我的目標。 https://github.com/DKai666 [email protected]  ID : dk_kk 技能 程式開發 程式語言 - C# / VB.net / JavaScript / VBScript / 手臂語言 資料通訊 - Socket / PLC點位 版面技術 - HTML / CSS / Bootstrap 網站開發 - ASP.NET MVC / Web Api 資料庫 - MSSQL 平台與工具 開發工具
C#
sql
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中華大學
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
到 。 希望可以錄取北部的後端工程師或全端工程師 ,除了挑戰自我之外也會藉由社群精進技術上的不足。 Taichung Projects ToDoList 使用Express.js框架,去設計To-Do-List。 My Favorite Movies 使用JavaScript的DOM和事件監聽去進行電影的按讚評論 。 PoseNet之動作比對系統 此為大學專題, 以PHP為架
JavaScript
HTML + CSS
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of 邵謙.
Avatar of 邵謙.
Past
前端實習工程師 @Lootex
2022 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
腦瀏覽可以搭配鍵盤方向鍵使用以達到最佳效果。 團隊協作及角色 單人獨自完成前後端分離網站。 技術實作 透過React(Next.js)、Typescript、Tailwindcss 完成全站前端撰寫。 透過Sanity實現資料庫,並透過Next.js撰寫api取得儲存的資料。 透過vercel完成網站部署。 學歷 國立東華
HTML/CSS
JavaScript
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東華大學
法律學科

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.