CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 閻祥溥.
Avatar of 閻祥溥.
Backend Engineer @OneDegree
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
Andy Yen Backend Engineer Professional, responsible, and proactive developer. Easily adapting to different situations and able to deliver products. Delivering clean software that is both high-performing and maintainable. Taipei City, Taiwan Technical Skills Major Languages: Python, Node.js Tools: RDBMS, Redis, Git, AWS, Docker, Kubernetes, EKS Framework: Express, Flask, FastAPI Experience Backend Engineer OneDegree • 06//2022 Team lead of a 4-member backend team. Participated in spec clarification, task estimating & management, deployment, and cross-team communication to deliver our core product. Implemented several core modules (Product, Resource, Standard module..
Node.js / Express.js
MySQL
Redis
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學
工程科學
Avatar of Shan Xi, Liao.
Avatar of Shan Xi, Liao.
Past
Software Engineer (Java, Python) @國泰金控 Cathay Financial Holdings
2018 ~ 2022
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
</> Shan Xi, Liao A software engineer who has been working on web-based applications for many years enjoys learning new things. Skills: - Java, Spring Framework, Maven. - Python, Flask, Celery, Gunicorn. - Golang, Gokit. - Node.js, NestJs - HTML, CSS, JS, Bootstrap. - Git, Linux, Azure DevOps, Docker. - Oracle, Redis, MongoDB. Taipei City, Taiwan MyWebsite / MyPortfolios Work Experience SeptemberJune 2022 Software Engineer (Java, Python) 國泰金控 Cathay Financial Holdings 【Job description】 Backend APIs development using Java for MyRewards App - Major services developed by me: E-Invoice service and push notification service
Java
Python
Golang
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
Global Logistics Management
Avatar of TWAYIGIZE ALBERT.
Avatar of TWAYIGIZE ALBERT.
Back-end Developer @Amazing Technology group ltd
2020 ~ Hiện tại
back-end python Developer
Trong vòng một tháng
efforts and took responsibility for their performance. Backend engineer Internship at Leapture Rwanda Ltd JanuaryJuly 2021 [Cooperate] Led the colleague to negotiate with the client about system integration requirements and report the schedule. [Software develops] Created a gaming platform, through the API connected to provider's games, with python, django, HTML and MySQL Backend Developer(django ) SOLVIT AFRICA · Internship Junmos I work as a back-end developer using the Django Python framework. I used this framework to build friendly backend functionality for the client. I am currently developing a project called MENTAL NET PLATFORM, Wikwiheba mwanza
Spring Boot
MongoDB
MySQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
cs50.harvard.
CS50's Introduction to Computer Science
Avatar of 李宗哲.
Python工程師
Trong vòng một tháng
.js 輕量級框架 控制 Raspberry 相機,把相關資料存入mongoDB, Raspberry pi 還有使用信號燈功能。 python 爬蟲 selenium 套件,範例參考 https://github.com/NightZhe/python_selenium git使用 目前有做出教學文件for 我們自己小組使用 https://drive.google.com/file/d/1YWbxYkpVVfeTTrGT5EgoMqksAvKi5uGa/view?usp=sharing python tensor flow , keras,至今有使用
Node.js
Python
JSON
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Natinal Chiayi University 國立嘉義大學
食品科學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
工務人員 @仲暘企業有限公司
2022 ~ Hiện tại
Python工程師
Trong vòng một tháng
python語言
python django
Python Flask
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
高苑科技大學
電機工程學系
Avatar of 辰嶼.
Avatar of 辰嶼.
軟體工程師 @金鋒綵國際有限公司
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
議導入Git協作,減少團隊開發整合的時間成本。 支援程式開發協助。(部份Web功能開發,金流串接、多語言系統、程式碼架構重整) Python engineer • 群騰資訊股份有限公司. 兼職 Python / MySQL / Nginx / Linux~TB Data處理經驗 大數據分析決策樹 程式自動化、 資料庫維護 、 資料庫備
Python
Node.js
MySQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立臺中科技大學
資訊管理系
Avatar of Lucien Lin.
Avatar of Lucien Lin.
Software Engineer @Freelance
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
of investment, self-taught investment management and self-created investment models. In college, I encountered the most beautiful subject of my life-programming. I love this powerful technology that can develop and realize ideas in my mind. So, based on my college studies, I self-taught Java, Python, SQL, and other software technologies. And at 22 years old, I started accepting programming projects on my own. Among them, machine learning is the most fascinating field for me. I have developed several applications and prediction tasks using deep learning. Later, I devoted myself to
Software Development
Machine Learning
Neural Networks
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Tatung University
Electrical and Electronics Engineering
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
於科技保持好奇心的我,在探索電腦科學相關的世界時,也參與了科技研討會。 在大學期間因為學程的關係,碰過R語言與Python,C#( ASP.NET ),Docker,但最後因為想要提升自己的廣度,所以專題選擇只要有GPU跟Github clone下來的深度學習模型去進行肢體動作
JavaScript
HTML + CSS
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
backend engineer @Sensorsdata
2020 ~ Hiện tại
java backend/full stack engineer
Trong vòng một tháng
Spring Boot
SQL
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
緯育TibaMe
internet engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Unity工程師 @掌中乾坤網路科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
C#
Swift/iOS
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊科學與工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.