CakeResume Talent Search

Avatar of 蔡政宏.
Avatar of 蔡政宏.
Past
網頁UI UX設計師、視覺設計師、前端工程師html scss js @風傳媒
2018 ~ 2021
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
IT1R/view?usp=sharing 工作經歷 風傳媒網站UI UX、視覺設計師、前端工程師 • 風傳媒 七月五月 2021 網頁、APP UI UX設計、視覺設計師、前端工程師html scss js,煩請見個人檔案 學歷泰北高中 美術工藝 技能 HTML5 scss/sass JavaScript adobe xd CSS3 Sketch Zeplin RWD Bootstrap jQuery APP ui Android Material Guidelines iOS HIG After Effects 語言 Chinese — 進階
HTML5
scss/sass
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
泰北高中
美術工藝
Avatar of 林欣立.
Avatar of 林欣立.
前端工程師 @環球晶圓股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
林欣立 擁有於軟體資訊業和半導體業兩年的前端工程師經驗,主要使用 Angular 框架進行系統前端開發,熟悉 HTML5、SCSS、JavaScript ES6、Typescript、RESTful API 串接等前端網頁技術。目前正在學習國外趨勢的 React。 使用過多種 Adobe 軟體進行 UI 介面設計,並利用 Prototype 原型互動效果展示成品
HTML/CSS
JavaScript
Bootstrap
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
私立逢甲大學
經濟學
Avatar of 陳子涵.
Avatar of 陳子涵.
Past
入圍 @放視大賞
2021 ~ 2021
實習生
Trong vòng một tháng
使用者體驗與網頁後端。 列出使用者的需求、規劃該有的功能與操作流程。 用 Miro 繪製實體關係模型圖、XAMPP + MySQL 建置資料表、PHP 實作各項功能。 學歷 國立台中教育大學 數位內容科技學系技能 網頁前端 SCSS, CSS, HTML 版本控制 Git, GitHub 介面設計、使用者體驗 Figma, Miro
SCSS
HTML/CSS
Git/GitHub
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台中教育大學
數位內容科技學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
team leader @盛翔工程行
2019 ~ 2022
前端工程師 Front-End Developer
Trong vòng một tháng
HTML/CSS
React.js
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
資展國際股份有限公司(原 資策會)
前端工程師就業養成班
Avatar of 楊睿宇.
前端工程師
Trong vòng một tháng
未來能掌握更多前端開發技術,協助公司完成各項專案及產品,朝全端工程師目標前進。 Taipei City, Taiwan || 專業技能 前端開發 HTML CSS JavaScript Scss / Sass Bootstrap jQuery Vue.js 後端技術 Node.js MongoDB Cloudinary Express.js Heroku 視覺設計 Photoshop illustrator Figma 版本控制 Git 學習歷程 泰山職業訓練場 前端網頁開發
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of Carl Liu.
Trong vòng một tháng
會修復 ),於是採取 GET 傳參方式來取得前端資料...詳情見作品集。 開發時間 2022 // 09 使用技術 Front-End Angular 14 : HttpClient、Dependency Injection、Pipe、Observable 、Router Scss TypeScript Library : Bootstrap、Chart.js、 Angular Material、Google Font Back -End .NET 6 Web API EF Core Linq Layered Architecture Swagger JWT SignalR Core MS SQL IIS 實作方式 架構分析 創建資料表 前後台前端使用
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Dưới 1 năm
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Developer @Foxconn
2019 ~ Hiện tại
前/全端工程師、UI/UX設計師
Trong vòng một tháng
TOEIC905
Vue
Javascript(ES6)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北科技大學
工業設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
設計體驗副理 @凌誠科技有限公司 ・
2016 ~ Hiện tại
PM/產品經理/專案管理
Trong vòng một tháng
專案溝通╱整合管理
產品設計開發
組織管理
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
南臺科技大學
多媒體與電腦娛樂科學系
Avatar of 林振順.
Avatar of 林振順.
Past
產線組長 @宗暉科技實業有限公司
2012 ~ 2022
網頁前端工程師
Trong vòng một tháng
構登入頁面、訂閱內容頁面,串接stripe支付方式,使用Vercel佈署 使用工具: Next.js,React,TypeScript,Material UI , TailwindCSS,Firebase,stripe ,串接TMDb API rest-countries-api 使用工具: React, Router , scss, RWD , 串接Country API Tic-Tac-Toe 使用工具: Vite , TypeScript , React, TailwindCSS todo-app-main 使用工具: React, Reduxjs/toolkit , scss , RWD 前端技能 HTML CSS / SCSS| RWD |TailwindCSS | styled-components |Bootstrap5 JavaScript|TypeScript React(Hooks) | Router|Redux | Next
HTML/CSS
JavaScript
Git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
高苑科技大學
資訊管理系
Avatar of 蔡岳宏.
Avatar of 蔡岳宏.
Past
主編 @健康醫療網
2019 ~ 2021
初階前端工程師
Trong vòng một tháng
求 熟悉陣列操作語法 使用 Promise 、 Async function / Await 使用 Axios 串接 RESTful API Vue.js 3 Vue CLI / Vite 建置專案 Vue Router 了解 watch 和 computed 使用 provide 、 mixins 、 mitt 等 Web Layout SCSS 安排 CSS 結構 Mixins Bootstrap 5 修改 Variables 使用 Utility API RWD React.js reusable component hooks basic Redux React-Router Webpack 會建立專案打包環境 會區分 dev 和 pro 打包環境 會打包
JavaScript
Vue.js
css+html
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台灣大學
分子與細胞生物

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.