Zqzhrik1quuu7olqpum8

Tatjana Jović

profesor stručnih predmeta u TŠ Pavle Savić u Novom Sadu

Po zanimanju sam diplomirani inženjer tehnologije a radim kao nastavnik u srednjoj stručnoj školi U Novom Sadu, u kome i živim.

Volim svoj posao i rad sa mladima , koji me na poseban način motiviše  i ispunjava.Stalno se usavršavam kako bi svoju nastavu što više približila mladima na način koji njima to danas odgovara.Posedujem visoke kompetencije (К1, К2, К3, К4)  stečene upravo kroz edukacije stalnog stručnog usavršavanja. Vrlo sam kreativna i volim da se uključujem u nove i savremene metode i načine rada u nastavi, pa tako koristim različite veb alate za izradu nastavnih sadržaja.

Učestvovala sam na raznim tribinama,konferencijama i projektima vezanim za obrazovanje i usavršavanje u njemu.

Novi Sad, RS
[email protected]

Profile 04 00@2x
Profile 03 00@2x


Novi Sad
Tehnička škola PAVLE SAVIĆ

Obrazovanje

Univerzitetski centar za razvoj obrazovanja Univerzitet u Novom Sadu 2013.-2015. ( 03.02. 2015.) godine 

 Master akademske studije drugog stepena na studijskom programu PROFESOR STRUČNIH PREDMETA obima 60 bodova ESPB.Završene sa prosečnom ocenom 9,40 i stečena diploma o visokom obrazovanju i akademskom nazivu MASTER PROFESOR STRUČNIH PREDMETA - Tehnološko inžijerstvo 

Tehnološki fakultet u Novom Sadu1985.-1990. ( 03.07. 1990..) godine

Studije za sticanje visokog obrazovanja i vaspitanja VII1 stepena stručne spreme, završene sa prosečnom ocenom 8,46.Diplomiralnjem sam stekla zvanje Diplomiranog inženjera tehnologije,; smer ugljenohidratne i stočne hrane.

Radno iskustvo


Tehnička  škola Pavle Savić u Novom Sadu od 01.10.1990. god do danas

 profesor stručnih predmeta 

(03.03.1993. godine položila sam STRUČNI ISPIT za profesora)

Veštine koje sprovodim u nastavnom procesu


komunikacija 

je u osnovi svake saradnje , ali je glavni preduslov da ona bude dvosmerna i da svaka informacija ima povratnu informaciju.


saradnja 

je uspostavljanja komunikacije, zdrava razmene mišljenja i ideja, ispravno rešavanja konflikata i postizanja kompromisa.


kreativnost 

predstavlja drugačiji načine razmišljanja i posmatranja sveta kao i pronalaženje novih pristupa problemima i zadacima


problemsko razmišljanje i rešavanje problema

 je najkompleksnijom od svih intelektualnih funkcija. Znanje se ne usvaja samo radi samog učenja i dobijanja dobrih ocena, već je neophodno to znanje, primeniti na rešavanje konkretnih zadataka, situacija ili problema. A za to je potrebno povezati znanja iz različitih oblasti i staviti ga u funkciju pronalaženja rešenja.


sistem vrednosti i odgovornosti 

naročito dobijaju na značaju u savremenom dobu tehnologije, umreženosti i kompleksnosti. Važno je učenicima usaditi prave vrednosti, kako bi ispravno koristili sve alate i tehnologije koje im stoje na raspolaganju, ali i kako bi uvideli svu odgovornost njihovog korišćenja.


pismenost digitalnog doba 

je od velikog značaja za postizanje uspeha. Neophodno je znati analizirati, pristupiti, upravljati, integrisati, vrednovati i kreirati informacije u različitim medijima, što podrazumeva posedovanje i informatičku i medijske pismenosti.Više nije toliko važno kako će i koju količinu informacija usvojiti, već šta će se sa njom učiniti.

Informatička pismenost

Word; Excel; Power Point; Google. Camp Tools; Internet Explorer; 

 Veb alati: Hot Potatoes; Kahhot, Versal, Nearpid, Educaplay

Paragraph image 00 00@2x

Moj rad u školi


Predmeti koje sam predavala

 • Opšta i neorganska hemija
 • Organska hemija
 • Analitička hemija
 • Fizička hemija
 • Neorganska hemijska tehnologija Organska hemijska tehnologija
 • Ispitivanje tla, vode i vazduha
 • Hemijska tehnologija 
 • Instrumentalne metode analizeRad u školi i van škole van nastave


 • Član Školskog odbora u školi od 26.07.2002. do 06.03.2006.  
 • Predsednik Stručnog veća tehnolog hemijske struke  od 2002 do 2006. godine
 • Bila sam mentor nastavnicima i tehničarima za polaganje stručnog ispita.
 • Učestvujem u radu Zajednice Hemijsko-tehnoloških škola
 • Sarađujem sa kolegama iz drugih stručnih škola iz cele Srbije.


Rad u sekciji za zaštitu životne sredine

 • Više godina uspešno vodim sekciju za zaštitu životne sredine u okviru koje sa učenicima učestvujem u raznim manifestacijama ( kao što su obeležavanje raznih datuma vezanih za životnu sredinu), kao i na raznim projektima vezanim takođe za zaštitu životne sredine.
 • Sarađujem sa Ekološkim pokretom i Pokretom gorana  Novog Sada.

Saradnja sa Istraživačkom stanicom u PETNICI

SEMINARI u Petnici:

 1. Seminar „Energija za budućnost”  (28-31. 05. 2009. god.)

 

2. Seminar iz Neorganske i Organske hemijske tehnologije ( I deo)  od 01.10.do 04. 10. 2006.Savremeni trendovi i metodologija rada u okviru različitih predmeta prirodno-matematičkih nauka PROBLEMSKA I EKSPERIMENTALNA NASTAVA HEMIJE  (28 sati)
 

.Seminaru iz Neorganske i Organske hemijske tehnologije (II deo) od 19.05.do 22. 05. 2007. Savremeni trendovi i metodologija rada u okviru različitih predmeta prirodno-matematičkih nauka PROBLEMSKA I EKSPERIMENTALNA NASTAVA HEMIJE (28 sati)

Seminari su bili  akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije .


Paragraph image 00 00@2x

Takmičenja 


U svom pedagoškom radu uvek oduševljeno prihvatam želju učenika da se pripremaju za republička takmičenja. Sa posebnim zadovoljstvom im pomažem u razvijanju takmičarskog duha pri sticanju novih znanja i primeni stečenih u toku pripreme za takmičenja

Moji najzapeženiji uspesi na takmičenjima


Školske 2002/2003. god učestvovala sam kao profesor-mentor učenicima na VIII Republičkom takmičenju učenika srednjih stručnih škola Srbije i Crne Gore iz predmata Neorganska hemijska tehnologija na kome su učenici koje sam pripremala osvojili ekipno PRVO mesto. Takmičenje je održano 9. i 10. maja 2003. god. u Kruševcu a organizator je bila Hemijsko-prehrambena škola iz Kruševca.


Školske 2003/2004. školske godine iste učenike takođe kao profesor-mentor vodim na takmičenje, ali sad iz Organske hemijske tehnologije na kojem moji učenici osvajaju DRUGO mesto. Takmičenje je održano 7.,8. i 9. maja 2004. god. u Pančevu a organizator je bila Hemijsko-prehrambena i građevinska škola 23. maj iz Pančeva.


 školske 2004 / 2005 Saezno takmičenje iz Neorganske hemijske tehnologije u Loznici ( 13,14 i 15 maj ) Ekipno škola osvojila DEVETO mesto, Autorsko delo

27.06.2006. god. iztata je ZBIRKA ZADATAKA IZ HEMIJSKE TEHNOLOGIJE za 3 i 4 razred srednje hemijske škole čiji sam autor.Izdavač je bilo JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA UDŽBENIKE I NASTAVNA SREDSTA BEOGRADa Ministarstvo prosvete Republike Srbije je odobrilo upotrebu ovog udžbenika svojim rešenjem broj 650-02-00022/2006-06 od 08.01.2007. godine Ovom ZBIRKOM sam dala veliki doprinos svom pedagoškom radu.

Paragraph image 02 00@2x

Ugledni časovi 

Ugledni čas je posebno pripremljeno predavanje koje nastavnik predstavlja svojim kolegama. Cilj uglednog časa je da se prikaže najcelishodnija organizacija rada na času, mogućnosti primene različitih oblika, metoda i postupaka korišćenja savremenih nastavnih sredstava i dr. Ja vrlo često svojim kolegama kroz ugledne časove prikazujem ono što sam na seminarima naučila.


Školska 2014/2015. godina 02.10.2014. moje odelenje IV14 PREDMET: Čas odeljenskog starešine RADIONICA: „Dobra emotivna veza“ - Očekivanja i prava u emotivnoj vezi

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x


Školska 2013/2014. godina 25.11.2013. moje odelenje III14 PREDMETt: Hemijska tehnologija NASTAVNA JEDINICA: Neorganske kiseline-ponavljanje gradiva pomoću mapa uma

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x

Skupovi -konferencije i tribine

Međunarodna konferencija „Nove tehnologije u obrazovanju” održana u Beogradu 09-11. 02 2017. 

Tribina na temu „Tabla i kreda današnjice-Internet” održana u Novom Sadu 16. 02. 2014.organizator OKC Bor (2 sata) 

Tribina na temu „Zadaci koji podstiču učenje” održana u Novom Sadu 08.05.2014. organizator Klett društvo za razvoj obrazovanja (1 sat)

Maj 2005. Učestvovala sam na Nagradnom konkursu Kreativna škola koji je raspisao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa Microsoft-om. U okviru projekta Razmena iskustva korišćenjem informacionih tehnologija poslala sam dva rada : 1. Solvejev postupak dobijanja sode iz predmeta Neorganska hemijska tehnologija 2. Tehnološki postupak proizvodnje šećera iz predmeta Organska hemijska tehnologija 

Projekti

Školska 2017/2018. god. međunarodni projekat „Upravljanje otpadom na putu Srbije ka Evropskoi uniji “ u organizaciji Ambasaje SAD-a i Univerziteta u Novom sadu Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine

Školska 2014/2015.god projekat „Energija je svuda oko nas  “ organizator Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike uz podršku Pokrainskog sekretarijata obrazovanje,upravu i nacionalne zajednice. 

Školska 2013/2014.god. projekat „Green Week“ koji je organizovala nevladina volonterska organizacija VOGRAM a podržan je od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

Školska 2012/2013.god. projekat "Kako dа..." - Zeleno prevaspitavanje odraslih - Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada

Projekat „Upravljanje otpadom na putu Srbije ka Evropskoj Uniji “ 


Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x

Projekat GREEN WEEK

 Naša škola se uključila u projekat „Green Week“ koji je organizovala nevladina volonterska organizacija VOGRAM a podržan je od strane Gradske uprave za sport i omladinu. Cilj ovog projakta je bio povećаnje nivoа ekološke svesti kod omlаdine srednjoškolskog uzrаstа putem edukаcije i kreаtivnog rаdа. Projekаt je uključiio pet srenjih školа u kojimа su se sprovele аktivnosti edukаtivnih treningа nа temu ekologije i održivog rаzvojа (održana jedna radionica u našoj školi), а produkt rаdionice je bito rаd učenikа nа temu: Uređenje školskog dvorišta od starih istrošenih materijala.Radom učenika je kordinirala prof. Tatajana Jović. Rad ( Power Point prezentacija) je bia prezentovana 02.11.2013.na završnoj mаnifestаciji orgаnizovаnoj u Elektrotehničkoj školi Mihajlo Pupin u Novom Sadu. Posetioci su glаsаli zа nаjbolje rаdove, а školа čiji rаd je dobio nаjviše glаsovа a to je bila naša škola osvojila je nаgrаdu – oslikаvаnje murаlа ekološke temаtike u dvorištu ili na zizu u školi.Pored ovor zadatka (prezentacije) rada učenici su imali još jedan zadatak, a to je bio slikanje na velikom platnu isto na temu iz ekologije.I tu su učenici naše škole pokazali veliku kreativnos i za taj rad su dobili najviše glasova.

Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x

Usavršavanja na online seminarima OKC koje sam pohađala


Internet tehnologije u službi nastave ( novembarr 2020.god) Kataloški broj 394, (20 sati)


Digitalni marketing u ekonomiji,ugostiteljstvu i turizmu ( novembar 2020.god) Kataloški broj 904, (32 sata)

Osnove dobre komunikacije  ( juli 2020.god) Neakreditovani seminar OKC  , (28 sati)

E-portfolijo instrument za napredovanje i saradnju ( februar 2020.god) Kataloški broj 627, (32 sata)

Interaktivna učionica ( april-maj 2019.god) Kataloški broj 630 , (32 sata)

Veb alatima do interaktivne nastave ( decembar 2018-januar 2019.god.) Kataloški broj 418 , (36 sata)

Nastava u oblaku ( 15.10-10.11.2013. ) Kataloški broj 461 , (34 sata)

Vodič za čas odeljenskog starešine ( maj.2013.god), (24 sata)

Dobra priprema za uspešan čas (oktobarbar 2012.god) Kataloški broj 860-371, (24 sata)

BLOG,TWITER I FACEBOOK U NASTAVI ( mart 2012.god) Kataloški broj 468 , (24 sata)

Usavršavanja na online seminarima OKC koje sam pohađala


Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orjentisane ka ishodima učenja ( novembar 2021.god)-online     Program obuke je odobrio Ministar prosvete a broj ređenja je 153-02-00027/2017-07 (16 online sati -24 boda)

Internet tehnologije u službi nastave ( novembarr 2020.god) Kataloški broj 394, (20 sati)

Digitalni marketing u ekonomiji,ugostiteljstvu i turizmu ( novembar 2020.god) Kataloški broj 904, (32 sata)

Osnove dobre komunikacije  ( juli 2020.god) Neakreditovani seminar OKC  , (28 sati)

E-portfolijo instrument za napredovanje i saradnju ( februar 2020.god) Kataloški broj 627, (32 sata)

Interaktivna učionica ( april-maj 2019.god) Kataloški broj 630 , (32 sata)

Veb alatima do interaktivne nastave ( decembar 2018-januar 2019.god.) Kataloški broj 418 , (36 sata)

Nastava u oblaku ( 15.10-10.11.2013. ) Kataloški broj 461 , (34 sata)

Vodič za čas odeljenskog starešine ( maj.2013.god), (24 sata)

Dobra priprema za uspešan čas (oktobarbar 2012.god) Kataloški broj 860-371, (24 sata)

BLOG,TWITER I FACEBOOK U NASTAVI ( mart 2012.god) Kataloški broj 468 , (24 sata)

Ostali seminari koje sam pohađala

Stres u školi - prevazilaženje, promena ( 02.11.2019.) Kataloški broj 149 . (8 sati) u našoj školi

Unapređivanje saradnje sa roditeljima -roditelj kao partner u obrazovno -vaspitnom procesu ( 13.10.2018.) Kataloški broj 13 .(8 sati) Učiteljski dom,Novi Sadi

Planiranje nastave hemije-smernice za kvalitetnu nastavu  (23.12.2017.) Kataloški broj 622 .(8 sati)u našoj školi 

Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja- Modul 1  ( 24-25..10.2015.) Kataloški broj 13 .(16 sati) u našoj školi

Ogledni čas u ličnom planu profesionalnog razvoja nastavnika u srednjem stručnom obrazovanju ( 26-27.12.2014.)   (16 sati) u našoj školi

Vaspitni problemi učenika i kako ih prevazići ( 23.03.2013.god) Kataloški broj 27 . (12 sati) u našoj školi
Teme i testovi u nastavi ( 12.05.2012.god)  Kataloški broj 236 . (8 sati) u našoj školi

Između propisa i prake ( 13.12.2009.god) Kataloški broj 573. (6 sati) u našoj školi

APRILSKI DANI –seminar za profesore hemije (29-30. 04.2008.god) na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Nastavnik kao kreator pozitivne klime u odelenju. (11.05.2008.god) u našoj školi Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Kompetentan nastavnik između teorije i prakse. (31.05- 02.06. 2008.god) u našoj školi Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Kompjuteri u nastavi hemije (16 i 17. 06. 2007.god) koji je vodila koleginica Lija Stefan iz Hemijsko-medicinske škole u Vršcu.(16 sati)

Seminar Zagađivanje vode i vazduha, bioindikacija i biomonitoring (10 - 11. 11. 2007god.). koji je organizovao Biološki fakultet u Beogradu, a seminar se održavao u Botaničkoj bašti Jevremovac. Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije 

Seminar Zagađivanje vode i vazduha, bioindikacija i biomonitoring (10 - 11. 11. 2007god.). koji je organizovao Biološki fakultet u Beogradu, a seminar se održavao u Botaničkoj bašti Jevremovac. Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije 

Stručne posete fabrikama


U okviru Stručnog veća tehnologa hemijske struke obilazili smo fabrike iz naše struke.

Stručna poseta fabrici LAFARŽ u Beočinu

18.10.2013.

Lafarge Srbija je deo LafargeHolcim Grupe, koja je nastala u julu 2015. godine spajanjem dve vodeće kompanije u oblasti građevinskih materijala: Lafarge i Holcim. Bavi se proizvodnjom cementa. U fabrici se jako vodi računa o  očuvanje životne sredine i merama pri radu ušta smo se lično uverili.

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x


Stručna poseta fabrici FRUKTUS u Bačkoj Palanci

22.04.2014.

Fructus je   kompanija za ugovaranje uzgoja, preradu, promet lekovitim biljem i proizvodnju i prodaju klasičnih i aromatizovanih čajeva. 

Imali smo priliku da pogledamo  nove linije za proizvodnju dodataka ishrani u obliku kapsula, na bazi suvih ekstrakata lekovitog bilja kao i novi tehnološki proces za proizvodnju čaja u obliku instant granula. 

Paragraph image 04 00@2x
Paragraph image 04 01@2x

PREPORUKE - Rekli su o meni


kolege


 • vredna
 • sposobna
 • pouzdana 
 • izuzetno odgovorna
 • ambiciozna
 • uvek je ta koja daje inicijativu 
 • timski igrač
 • sa neverovatnom lakoćom obavlja poslove u nastavi i van nje 
 • vrlo izraženih komunikacijskih veština
 • poseduje izuzetne organizacione sposobnosti
 • ima dobre odnose sa učenicima i kolegama
 • osoba od poverenja
 • prijatna
 • velikodušna 
 • predana poslu roditelji


 • odlična komunikacija sa roditeljima a sve u korist deteta (izuzetno ih uvažava)
 • svako dete joj je važno i u svakom detetu traži maksimum
 • ima profesionalni odnos prema deci i roditeljima 
 • dobar pedagog
 • uvek traži najbolje rešenje za problem koji postoji
 • svakog profesora,kao svog kolevu poštuje i ceni njihova zalaganja za njen razred
 • vrlo često njen razred bude u samom vrhu ostvarenih uspeha
 • zrači pozitivnom energijom
 • izuzetno je realna što se tiče mogućnosti koje dete poseduje a roditelji to nevide
 • odličan edukator i pedagog 
 • uvek nasmejana i vedrog duha
 • na roditeljske sastanke dolazi pripremljena sa uredno isplaniranim dnevnim redom
 • iskrena
 • uredna
 • učtiva 
 • lepo se izražavaučenici


 • uči nas kako da lakše učimo
 • uči nas šta su prave vrednosti u životu
 • uči nas da izrastemo u prave,kvalitetne ljude
 • veoma vedra i pozitivna osoba
 • puna razumevaja i tolerancije za svoje učenike
 • smirena osoba
 • vedrog duha
 • uves spremna za promene u nastavi
 • inicijator 
 • uvek spremna za promene i predloge od strane učenika
 • pravedna
 • naučila nas je da zavolimo putovanja

Moj hobi

Putovanja
Organizator sam grupnih putovanja na kojima uživam sa svojim prijateljima i sakupljam energiju za svoj posao

Druženja sa prijateljima 


Uživanje sa preslatkim kućnim ljubimcem,pudlom Ogijem koji me ispunava i daje mi pozitivnu energiju


Paragraph image 06 00@2x
Paragraph image 06 01@2x
Paragraph image 06 02@2x
Zqzhrik1quuu7olqpum8

Tatjana Jović

Current Position  •  City, RS  •  [email protected]

I have over five years of experience as an UI/UX designer. By incorporating data analysis and user interview, I have assisted many businesses in improving the user experience of their products and platforms.

Powered By CakeResume