CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳威宇.
Avatar of 陳威宇.
iOS Developer @軒昂有限公司 XUENN Pte Ltd.
2020 ~ Hiện tại
iOS Developer
Trong vòng một tháng
iOS Developer 學歷: 碩⼠ 私立淡江⼤大學danielchenforwork @ gmail.com 陳威宇 (Daniel Chen) 熟悉從項目設計、開發、測試到上線運營的整個開發流程,能夠有效地解決開發中遇到的各種問題。 參與了金融和支付相關的iOS應用程序開發項目,並且致力於確保安全、穩定和高效的資料
IOS 開發相關
iOS工程師
Swift/iOS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
淡江大學 Tamkang University
Avatar of 汪聖平.
Avatar of 汪聖平.
iOS軟體工程師 @新儀科技股份有限公司-Bookfast
2021 ~ Hiện tại
IOS Developer
Trong vòng một tháng
汪聖平 Hi,我是Mark,樂於解決問題,並喜歡挑戰自己的工程師,希望藉由自己打造的app能夠解決生活上不方便的事物。 個人連結 GitHub: https://github.com/Sheng-Ping-Wang?tab=repositories Medium: https://mark-wang.medium.com/ Email: [email protected] gmail.com 經歷 2021/08 - 至今 iOS 軟體工程師 BookFast 獨立開發及
Swift/iOS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
南台科技大學
應用英語系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
iOS Engineer (系統工程師) @愛走國際股份有限公司
2021 ~ 2022
iOS Engineer
Trong vòng một tháng
Xcode
Swift
IOS Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
中國科技大學
資訊管理
Avatar of 彭馨慧(Saffi Peng).
Avatar of 彭馨慧(Saffi Peng).
Past
iOS Developer @CRYPTO.com
2022 ~ 2023
iOS Developer
Trong vòng một tháng
彭馨慧(Saffi Peng) 已有 6 年多的 iOS APP 相關開發經驗,其中包含有 Mac OS X 平台與 iOS SDK 開發,主要使用 Swift 語言,有部分使用 Objective-C 以及 Flutter 進行開發的經驗;除此之外,還有 5 年的韌體相關開發經驗,主要使用 C/C++/QML 語言。 曾經在跨國公司 Crypto.com 工作
Swift
CocoaPods
MVVM Architecture
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Feng Chia University
Information Engineering and Computer Science
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS 工程師 @中國信託資融
2021 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
Swift
C#
Git
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
資訊工業策進會
APP整合開發
Avatar of the user.
Avatar of the user.
iOS Dev @量子連線有限公司
2023 ~ Hiện tại
iOS工程師
Trong vòng một tháng
Swift/iOS
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
德明財經科技大學
行銷管理
Avatar of 郭蕙瑄.
Avatar of 郭蕙瑄.
Past
iOS developer Trainee @AppWorks School
2022 ~ 2022
ios developer
Trong vòng một tháng
which makes it improve the user experience, such as photos editing and posting on social media Embedded UICollectionView inside UITableViewCell to show the photos Used URL Scheme to have users call restaurants and make reservations Provided saved restaurants, shared photos, and check-in location feature WORK EXPERIENCE AugustPresent AppWorks School iOS developer Trainee Spent Intensive 5 months, 75+ hours a week Bootcamp in iOS development Built an e-commerce shopping app in 4 weeks with Swift Co-worked with Android, Back-End, Front-End engineers to develop new features for STYLiSH such as product review, order history, return of
IOS App Development
Swift/iOS
Mobile Application Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
台北商業大學
會計資訊系
Avatar of Jube Huang.
Avatar of Jube Huang.
Past
設計師 @鉅亨網金融科技股份有限公司
2020 ~ 2022
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
黃冬伊 Jube Huang iOS Developer Taipei City, Taiwan 畢業於長庚大學工業設計系媒體傳達組,曾任職四年 UI/UX 設計師。 藉由過往的工作經歷,參與過數個 iOS App 產品設計的經驗,意識到在軟體開發領域中,設計師必須權衡創意、美感、使用者體驗與開發時間來設計更好的產
Swift
Xcode
RESTful Web Services
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
長庚大學
多媒體傳達設計
Avatar of 陳彥琮.
Avatar of 陳彥琮.
Past
店長(負責人) @BioChemistry Toys (生化玩具)
2022 ~ Hiện tại
iOS App Developer
Trong vòng một tháng
組 學士畢業 專案 IOS原生鬧鐘 App KaungLong/my_ios_clock MVC framework Notification to push alarm UserDefault to save data Delegate design pattern Auto Layout a lot of enum used ( easy to maintain ) IOS 原生天氣 App KaungLong/my_ios_weather MVC framework Singleton design pattern Auto Layout Advance UIPageViewControl Current weather & country data API RedSo (客製化練習) KaungLong/my_ios_RedSo MVC framework Restful API Network Auto Layout (Snapkit) Custom SegmentControl appearance connected to PageView NewsApp KaungLong/my_ios_NewsApp_MVVM MVVM framework
Swift/iOS
UIKIT Framework
MVC/MVVM
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Tamkang University (淡江大學)
化學系
Avatar of Yii Chen.
Avatar of Yii Chen.
Past
Senior Flutter Engineer @維諾森資訊服務有限公司 (光碩資訊)
2022 ~ 2023
Mobile Application Engineer
Trong vòng một tháng
Yii Chen Senior Flutter Engineer | iOS, Android developer 6 years+ experience in mobile app development. 4 years of Flutter. 3 years of Android. 2 years+ of iOS. Orginizer of Flutter Formosa Stay focused on Flutter and be an influencer. Keep positive to impact whom I work with. Taipei, Taiwan 技能 Java Kotlin Android Swift iOS Dart Flutter MySQL Linux 工作經歷 Senior Flutter Engineer 維諾森資訊服務有限公司 • SeptemberPresent Lead a four-member Flutter team. Own widget/component package for
Java
Android
Swift
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi