CakeResume Talent Search

Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @科特軟體
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到Google Play商店 (#OK)(#Classify)(#RecheckAgain) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式規劃、回朔法、分支設
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Deep Learning Engineer @Rosetta.ai
2021 ~ 2022
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
C
C++
Python
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中山大學
資工工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
韌體工程師 @國立高雄科技大學 系統晶片設計實驗室
2018 ~ 2022
Trong vòng một tháng
Image Processing
Machine Learning
System On A Chip
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立高雄科技大學 National Kaohsiung University of Science and Technology
電子工程
Avatar of 黃育銘.
Avatar of 黃育銘.
Summer Intern @TSMC 台積電
2022 ~ Hiện tại
影像處理工程師、演算法工程師、韌體工程師、半導體工程師
Trong vòng một tháng
高速網路實驗室進行智慧農業研究 論文研究將以 AI與影像處理技術應用於水稻農業,協助台灣農業與科技結合 專長: Python、C 、Digital image processing、Deep learning 學歷 研究所: 國立清華大學 通訊工程所碩士班~ now 大學: 國立高雄科技大學 電腦與通訊工程系~實習經歷 台灣
Python
Digital Image Processing
Deep Learning
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time
Dưới 1 năm
國立清華大學 National Tsing Hua University
通訊工程
Avatar of 黃聖穎.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
也是我需要改進的地方。 就學期間曾負責android app 前端, 研究所就讀中興資工,碩論是透過LSTM model改善SSD內部write buffer的hit ratio,主要是使用C來實作。 實作經驗: 資料庫專題(android):負責前端 學歷輔仁大學 資訊工程係 國立中興大學 資訊工程所 技能 programming skill C HTML,CSS, JavaScript
C
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中興大學
資訊工程
Avatar of 林宗翰.
Facility engineer
Trong vòng một tháng
Chung-Han Lin Power System Analysis & C Programming [email protected]com I have a clear understanding of power system and renewable energy I am proficient in using simulation tools I have participated in cooperation project and ITRI project My thesis is "Coordinated Frequency Control Strategy for VSC-HVDC Connected Wind Farm and Energy Storage System" Using C programming and AI algorithm for analyzing the power grid data Skills Simulation Tools PSCAD/EMTDC PSS/E PSpice MATLAB/Simulink Programming C Python Fortran HTML Language English (TOEIC: 925) Taiwanese Education AchievementsNational Chung-Cheng University Electrical Engineering Bachelor
PSCAD/EMTDC
PSS/E
Matlab/Simulink
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立中正大學
電機工程
Avatar of 簡瑞克.
Avatar of 簡瑞克.
Past
UV數位噴繪機部 電控部門 實習生 @恩德科技股份有限公司
2018 ~ 2019
軟體工程師、韌體工程師
Trong vòng một tháng
調溝通。 技能 MCU (Microchip) arduino專案開發_高精度水平儀設備於大型立式車床量測 PIC18F專案開發_高精度水平儀設備感測器超採樣電路 C/MCU/韌體整合測試/PIC18F/ STM32 C# 資料擷取與介面設計_連接高精度水平儀資料擷取與圖形介面規劃 濾波器建立與
MCU應用與設計
產品設計
C#
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立勤益科技大學
機械工程學系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
R&D manager @南璋股份有限公司 NAN TSAN Co., Ltd.
2020 ~ 2021
Senior Android Developer
Trong vòng một tháng
Android
C
Java
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
彰化師範大學
資訊工程
Avatar of 蕭偉銘.
Trong vòng một tháng
Wei-Ming Xiao : [email protected]com :Skills Technical Skills Program languages: Python, SQL, Java, C, Delphi, Matlab Languages English, Chinese Work & Education Experience TSMC Computer-Integrated Manufacturing Engineer MayPresent Hsinchu, Taiwan Developed Delphi applications for users to gather real-time information and status from machines in fabs Use SQL to develop back-end data flow-related applications System log and machine alarm log in database carry out cross-comparison analysis to avoid scrapping due to non-setting Project – 12" FAB Litho OVL Control System fan out to 8" FAB Improving the rework rate from 30% to 10%, including
C++
MATLAB
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立成功大學
資訊工程
Avatar of Jason Tsai.
Avatar of Jason Tsai.
Product Manager @香港商崇貿科技股份有限公司台灣分公司
2021 ~ Hiện tại
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
C# ,Visual Base and single chip system. 4.Ability to use multi-meter, Oscilloscope and digital design. 5.Integration test with FW unit and chip system. 6.Variation analysis/control/debug. Education SepJuly 2016 NTOU-National Taiwan Ocean University (MS).Department of Electrical Engineering SepJun 1999 National Taipei University of Technology, Taipei Tech (BS).Department of Electrical Engineering Skills Assembly / C / C++ / C# / Python VHDL / FPGA Automatic IC programming equipment or automated test equipment Language Ability Chinese — Native English —Medium
C#.NET development
C
Assembly Language
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣海洋大學 National Taiwan Ocean University
電機研究所

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi