CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 趙映翔.
Avatar of 趙映翔.
Backend、MLOps @International Game System (IGS)
2022 ~ Hiện tại
Computer Vision / Deep Learning
Trong vòng một tháng
/C++、OpenCV、JavaScript、Python及Unity,我的畢業專題使用了HTC Vive,製作一款VR射擊遊戲。 Lastly, I graduated from the Graduate Institute of Library Information and Archival Studies, National Chengchi University (NCCU) inMy research focuses on computer vision and image classification, and I am familiar with Tensorflow and Pytorch, and my thesis is based on the development of image retrieval tools for automatic contextual annotation and digital humanities applications. I graduated from the Department of Information Engineering, Taipei University of Technology (NTUT), and I am
Python
HTML5
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chengchi University
Master's degree Library and Information Science
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
Avatar of 陳乃齊 Jeff Chen.
智慧製造工程師 @AUO 友達光電
2020 ~ Hiện tại
後端工程師
Trong vòng một tháng
Python,Java,C++,C# JavaScript,Html,CSS Flask,Fastapi Tensorflow,Keras Scikit-Learn OpenCV Tools Git,Gitlab(CI/CD) SQL Server MySQL,MongoDB Trello, Slack Project Computer Vision Machine learning Web application Cloud application Languages Chinese(native language) English(TOEIC 790) Education National Taiwan Ocean University Computer Science and Engineering •Mainly research in computer vision, especially in human body detection. -Detect the vision of person in image -Detect the absolute distance from camera to person Providence University Computer Science and Engineering •Me and My team build a website for graduate topic.Using C to
Python
java
linux
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan Ocean University
Computer Science and Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
數據工程師 @醫守科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
後端工程師/軟體工程師/數據工程師
Trong vòng một tháng
Machine Learning
Web Application
Bioinformatics
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學
生醫電子與資訊學研究所
Avatar of Hiro Shih.
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
com Python Deep Learning PyTorch FastAI Keras ultralytics/yolov5 Image Processing OpenCV scikit-image Data Analysis Numpy Pandas Matplotlib Plotly TensorBoard GUI PyQt Dev Env/Tools OS Windows Manjaro Ubuntu IDE Anaconda Jupyter PyCharm VScode Tool Docker Git Edge computing PyTorch Mobile Jetson Nano TensorRT Courses Image Processing Computer Vision Neural Networks Introduction to Multimedia Machine Learning Python Data Analysis Network Programming and Applications Work Experience Software Engineer • QNAP Systems, Inc. AugDec 2022 NAS Application Dev, OCR framework performance validation, Library packaging, API design Education Institute of Electrical Engineering, Yuan Ze University Master's degreeDepartment of Electrical
Image Processing
Deep Learning
Python
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
元智大學
電機工程所
Avatar of 吳啓玄.
Avatar of 吳啓玄.
Data Engineer @MediaTek 聯發科技
2022 ~ Hiện tại
軟體工程師、影像處理工程師、AI處理工程師、演算法工程師
Trong vòng một tháng
吳啓玄 (Alex) Institute Of Information Management, NYCU(陽明交通) Hsinchu City, Taiwan 300 About me I am a graduate student in National Yang Ming Chiao Tung University,Taiwan. My thesis is about AI fairness in-processing training method. I am familiar with deep learning related technologies, including computer vision and AI fairness/ bias. In addition, I am also interested and passionate in information technology, including database, cloud, software design and development. Education SepNational Yang Ming Chiao Tung University (NYCU) Master's Degree, Institute Of Information Management SepJun 2021 National Taipei University
AI & Machine Learning
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
National Chiao Tung University
Master's Degree, Management Information Systems
Avatar of 劉又瑋.
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
劉又瑋 YU-WEI LIU Phone :Email : [email protected] 兵役 : 役畢Education National Central University, Electrical Engineering~National Taiwan University, Biomechatronics Engineering~Skill Python | Pytorch | Django | C++ | MySQL | Verilog | C Correlated curriculum Machine Learning , Deep Learning for Computer Vision , Data Structure and Algorithm, Operation System Digital Image Processing, Bioinformatics Algorithms , Biomedical Data Mining, Computer Organization, Digital Systems Design, Digital Signal processor Thesis title:Using deep learning to predict T-cell receptors binding specificity Project Experience C++ Greedy snake design Verilog Gobang in FPGA Single Cycle implementation Python Data structure algorithm
Python
C++
Verilog
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
生物機電所
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
軟體工程師 @碁仕科技股份有限公司
2022 ~ 2022
software engineer
Trong vòng một tháng
C/C++
Qt framework
GoogleTest
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
The University of Melbourne 澳洲墨爾本大學
Information Technology
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
thermal engineer @緯創資通
2019 ~ 2021
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
工程科學
Avatar of 江昱寬.
Trong vòng một tháng
指標 學習經歷 2022//8 Build School 軟體人才就業培訓 新竹班 應用 ASP .NET Core MVC 框架完成平台開發 2022//8 外系課程 :電腦視覺 (Computer Vision) 引用YOLOV5建立人體血液細胞影像辨識模型 2022//8 外系課程 : 人工智慧與影像辨識 ( Artificial intelligence & Image Recognition) 引用YOLOV3建立人體血液細
API
MVC架構
html + css + javascript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Dưới 1 năm
中華大學
生物資訊
Avatar of 溫姍螢.
Avatar of 溫姍螢.
高級軟體工程師 @資拓宏宇國際股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
溫姍螢 Python Software Engineer Deep Learning Engineer/AI (Computer Vision) Developer 兩年深度學習軟體工程師的經歷, 主要應用為影像領域 一年後端工程師經歷 主要熟悉語言: Python 自學相關前端及行動裝置語言: Angular, Flutter - 桃園,[email protected] 工作經歷 資拓宏宇 – 高級軟體工程師, Apr 2021 – Now 主要負責「臺灣海
Python
Linux
Django
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
中原大學
資訊工程學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.