CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of Shan Xi, Liao.
Avatar of Shan Xi, Liao.
Past
Senior Backend Engineer @瑪黑家居選物股份有限公司
2023 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
</> Shan Xi, Liao A software engineer who has been working on web-based applications for many years enjoys learning new things. Skills: - Java, Spring Framework, Maven. - Python, Flask, Celery, Gunicorn. - Golang, Gokit. (No work experience) - Node.js, NestJs. (No work experience) - HTML, CSS, JS, Bootstrap. - Git, Linux, Azure DevOps, Docker. - Oracle, Redis, MongoDB. Taipei City, Taiwan MyWebsite / MyPortfolios Work Experience SeptemberJune 2022 Software Engineer (Java, Python) 國泰金控 Cathay Financial Holdings 【Job description】 Backend APIs development using Java for MyRewards App - Major services developed by me
Java
Python
Golang
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立東華大學 | National Dong Hwa University
Global Logistics Management
Avatar of 何 哲昇.
Avatar of 何 哲昇.
JAVA軟體工程師培訓( 576 hr ) @資策會
2022 ~ 2023
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
何 哲昇 具有 Python、Fask、 JAVA、Spring Boot、MSSQL 、jQuery、 Restful API/AJAX 、JavaScript、webSocket 網站開發能力。 熟悉並使用過多個 AWS 核心服務及 Docker 容器化平台。 曾擔任專案組長與 6 人團隊開發,安排項目優先事項,規劃專案進度,積極主動協助團隊成員,也能自主完成各項任務,擅長於分析問題,提
Python
Java
MsSQL
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立交通大學 National Chiao Tung University
電子物理
Avatar of Jing-yang Peng.
Avatar of Jing-yang Peng.
Past
Senior Java Backend Engineer @Cherri Tech Inc.
2021 ~ 2022
Senior Backend Engineer, Backend Engineer, Software Engineer
Trong vòng một tháng
Jing-yang Peng Backend Engineer Taipei City [email protected]• 5.5 years of software development experience, specializing in backend development • Over 3 years of experience in Java development, following the Clean Architecture principles • Experience with GCP, GitOps, Kubernetes, and Docker • Experience with several programming languages, including JS, Python, and Go • Open-minded and enthusiastic about learning new things and technologies, with a strong thirst for knowledge Work Experience Cherri Tech Inc., Senior Java Backend Engineer, Nov 2021 ~ Nov 2022 While working at Cherri Tech, I focused on TapPay, a Payment Gateway solution. It offers
Java 8
Play Framework
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Fu Jen Catholic University
Computer Science & Information Engineering
Avatar of the user.
Avatar of the user.
軟體工程師 @凱衛資訊股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Java
C#
MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中科技大學
資訊工程
Avatar of Tanveer Khan.
Avatar of Tanveer Khan.
MERN Stack Developer @FIVERR
2022 ~ 2023
Developer
Trong vòng một tháng
Stack Developer • Asinlabs OctoberApril 2022 · 7 mos Junior MERN Stack Developer with expertise in developing full-stack web applications utilizing MongoDB, Express.js, React, and Node.js. Solid knowledge of RESTful API development and front-end frameworks. I am committed to delivering high-quality code and continuously improving my web development skills. EducationBenazir Bhutto Shaheed University Lyari KarachiS.M Govt Science College Intermediate-Pre-Engineering Skills Learning Mathematical Skills MERN Stack Firebase React JS GraphQL MongoDB Node JS Docker Microservices RabbitMQ TypeScript AWS Prisma Postgres Languages English — Fluent Urdu — Native or Bilingual Pashto — Professional
Learning
Mathematical Skills
MERN Stack
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Benazir Bhutto Shaheed University Lyari Karachi
Software Engineering, Artificial Intelligence , Programming Fundamental
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Programmer @Shoalter Technology Ltd.英屬維京群島商易貿創投有限公司台灣分公司
2022 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
React.js
Redux
Next.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
ALPHA Camp
全端網頁開發
Avatar of 鄭凱翔.
Avatar of 鄭凱翔.
Past
店員 @統一超商
2021 ~ 2023
Java軟體工程師
Trong vòng một tháng
培養,我有樂於學習的習慣,除了 在公司可發揮我的特長外,還能良好的與夥伴 溝通,由於我對程式的熱愛,透過職業訓練了 JAVA語言,並獨自完成了個人專案作品,期待 有一展長才的機會。 後端 Java Mysql Spring SpringMVC SpringBoot IDEA 前端 HTML CSS Vue.js javascript jQuery AJAX 其他 英文 台語 學
Word
Microsoft Office
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立東石高中
電機科
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
backend engineer @Sensorsdata
2020 ~ Hiện tại
java backend/full stack engineer
Trong vòng một tháng
Spring Boot
SQL
git
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
緯育TibaMe
internet engineering
Avatar of PakerZhang.
Avatar of PakerZhang.
Past
前端工程師 @Sakawa Technology 坂和科技
2022 ~ 2023
React.js 前端工程師
Trong vòng một tháng
張嘉紘 ( Paker Zhang ) 我是前端工程師Paker,透過自學轉職進入這個領域。在過去的經歷中,我使用Vue和React 獨立開發了 後台網站和協助其他公司產品專案升級,同時也經常分享自學轉職的經驗和參加工程師聚會,與他人探討商業需求和專案維護。我對於解
React.js
JavaScript
Vue.js
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
樹人醫護管理專科學校
資訊管理科
Avatar of 洪漢宇.
Avatar of 洪漢宇.
Past
軟體工程師 @軟體自由接案者
2023 ~ Hiện tại
Backend Engineer (Node.js)
Trong vòng một tháng
洪漢宇 Harvie Hung 透過程式碼將需求實踐,致力成為『貼近User』的工程師。 寫出『穩定流暢』的程式碼,讓User使用順利。 重視團隊合作,一起完成大型專案。 https://medium.com/me/stories/public Skill Front-end HTML CSS JavaScript(ES6) Bootstrap Handlebars Back-end Node.js TypeScript Express RESTful API MongoDB MySQL AWS Heroku Other Git Github Languages Chinese English Fitness Management Coach API
Node.js / Express.js
Mongoose/MongoDB
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
銘傳大學 Ming Chuan University
風險管理與保險學系

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.

Definition of Reputation Credits

Technical Skills
Specialized knowledge and expertise within the profession (e.g. familiar with SEO and use of related tools).
Problem-Solving
Ability to identify, analyze, and prepare solutions to problems.
Adaptability
Ability to navigate unexpected situations; and keep up with shifting priorities, projects, clients, and technology.
Communication
Ability to convey information effectively and is willing to give and receive feedback.
Time Management
Ability to prioritize tasks based on importance; and have them completed within the assigned timeline.
Teamwork
Ability to work cooperatively, communicate effectively, and anticipate each other's demands, resulting in coordinated collective action.
Leadership
Ability to coach, guide, and inspire a team to achieve a shared goal or outcome effectively.