CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
高級程式分析師 @鼎盛資科股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
.NET Core
C#
.Net framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立東華大學
自然資源與環境學系
Avatar of 吳采玲 Anthea Wu.
Avatar of 吳采玲 Anthea Wu.
GIS 後端工程師 @宸訊科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
後端工程師 宸訊科技股份有限公司 九月十月 2022 歡迎來到GIS的世界! 2022 iThome 鐵人賽 前端 / 後端技能 掌握+ C# .NET Core .NET Framework 掌握 Vue.js JavaScript PostgreSQL GitLab 了解 Python SQL Server 專案經驗 .NET Framework 搭配 Entity Framework 存取資料庫 PostgreSQL 搭配 PostGIS 處理地理資訊 Vue3 搭配 Leaflet.js 呈現圖台
.NET Core
C#
vue.js
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
勞動部勞動力發展署 產業新尖兵計畫
軟體設計
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @Ezoom Information, Inc.
2021 ~ Hiện tại
Software Engineer
Trong vòng một tháng
JavaScript
HTML5
.NET MVC
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
電機工程學系
Avatar of 余孟融.
Senior Software Engineer
Trong vòng một tháng
我聯絡。 Senior Software Engineer Taipei City,[email protected] 布萊恩的技術相談室 技能 前端 jQuery Bootstrap 後端 .NET Core ASP.NET Core ASP.NET MVC ASP.NET Web API C# .NET Framework Entity Framework LINQ ADO.NET Docker 資料庫 MSSQL Redis MongoDB Postgresql 版本控制與持續整合 Git Azure DevOps Gitlab GitHub Action 雲端服務 Azure Function App Azure App Service Azure Storage Blob Azure Storage Table Azure Storage Queue Azure
ASP.NETMVC
ASP.NET Web API
Entity Framework
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
銘傳大學
資訊管理系
Avatar of 賀善平.
Avatar of 賀善平.
Backend Engineer @Onelab technology
2021 ~ Hiện tại
Backend Engineer
Trong vòng một tháng
performance tracing... by using Prometheus and Grafana Develop sdk by using RedLock, to solve race condition problem in redis Do load test by using Jmeter, sharing document and script for team Engineer • Deloitte 六月一月 2021 Develop Health Examination appointment system with Dotnet MVC and Entity framework as ORM Design electronic form template, including common methods and Stored Procedures Develop electronic form for events application with Dotnet MVC and Stored Procedure Engineer • E-DA Hospital 七月五月 2019 Develop hospital systems with Power Builder and WinForm Develop cron job with winform to exchange
Dotnet Core
Docker
gitlab-ci/cd
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chiayi University
Information Management
Avatar of 彭道遠.
Avatar of 彭道遠.
Past
軟體工程師 @Delta Electronics, Inc. (台達電子工業 股份有限公司)
2021 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
謙虛的態度學習新事物 。 Stay Hungry, Stay Foolish。 Taoyuan City, Taiwan [email protected]技能 前端 HTML 5 / CSS / JavaScript JQuery AJAX sweetalert2.js DataTable.js chart.js Flutter Bootstrap 5 後端 C# Entity Framework Node.js Express.js 套件管理員 NPM nuget pub.dev 資料庫 MSSQL MySQL SQLite MongoDB 資安 SQL Injection / XSS / CSRF Black duck Fortify 其他 IIS Jenkins RWD RESTful JWT SVN Git 工作經歷 五
HTML5
CSS
JavaScript
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
清華大學
資訊工程學系
Avatar of 游鎮源.
Avatar of 游鎮源.
Past
後端工程師 @天堂遊戲有限公司
2022 ~ 2022
軟體工程師
Trong vòng một tháng
第三方 實作過功能 第一銀行金流串接 Facebook API 串接 Facebook Messenger Facebook 粉絲專頁外掛程式 Google Map API串接 C# (8年) ADO.NET ASP.NET Web Forms .NET Framework Windows Forms WPF Windows Service LINQ Lambda Entity Framework Material Design In XAML Toolkit C# 實作過功能 透過實作ICommand與INotifyPropertyChanged介面連繫XAML與資料表(WPF) 參考1 參考2 電商網站(Web
C#.NET development
c# windows form
C# ASP.NET
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
黎明技術學院
電機工程系
Avatar of the user.
前端工程師、後端工程師、全端工程師
Trong vòng một tháng
C#
ASP.NET MVC
ASP.NET Core
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of 黃崇瑋.
軟體工程師
Trong vòng một tháng
的高完整度專案 - 線上訂房平台「 Airdnd 」 。 技能 前端 HTML / CSS Bootstrap BootstrapVue JavaScript / jQuery AJAX / Axios Vue.js 後端 C# / .NET ASP.NET MVC ASP.NET Core MS-SQL ORM - Entity Framework 平台及工具 Microsoft Azure Azure DevOps Git / GitHub Visual Studio 2022 VS Code 專題作品 - Airdnd共享經濟訂房平台(復刻Airbnb) (連結) 六人團隊協作開發線上訂房平
C#
JavaScript
C# .Net MVC
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Avatar of 張舜翔.
Avatar of 張舜翔.
Warehouse Assistant @PB Technologies Ltd
2003 ~ Hiện tại
Software Engineer / Backend Engineer
Trong vòng một tháng
an airline website written in JavaScript using VScode, VisualStudio, APIs,bootstrap. http://airflyon.com (if azure account was expired try Interview.airflyon.com ) FlyonTickets Admin This project is written in C# and JQuery using .NET MVC core, Bootstrap , AJAX, MS SQL, Linq, Entity Framework core public on IIS. For more information look for this Github link. website : airflyon.com (sometimes Azure expire) MoneyBook MoneyBook is an app written in Java using Android Studio and Firebase . APP account: p0001 APP pwd: 1111 For more info>> Github link . Job
C#
Java
SQL Server
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Chinese Culture University
Bachelor of Science in Physics

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.