CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Taipei, Taiwan
Avatar of 邱惠琳.
Avatar of 邱惠琳.
Past
議程組主持人 @PyCon TW
2021 ~ 2021
全端/後端工程師
Trong vòng một tháng
於科技保持好奇心的我,在探索電腦科學相關的世界時,也參與了科技研討會。 在大學期間因為學程的關係,碰過R語言與Python,C#( ASP.NET ),Docker,但最後因為想要提升自己的廣度,所以專題選擇只要有GPU跟Github clone下來的深度學習模型去進行肢體動作
JavaScript
HTML + CSS
PHP
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立虎尾科技大學
資訊管理系
Avatar of 鍾孟儒.
Avatar of 鍾孟儒.
Past
Unity工程師 @掌中乾坤網路科技股份有限公司
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
Plugin (4) Unity與React Native的界接 (5) 3D IK骨架模擬...等 網頁前後端案件: 以PHP串接API、網頁編寫(html, css)等 各種小案,如SMTP協定實作,以Python操作excel檔案等小型應用程式 學歷 國立中興大學 資訊科學與工程學系 •修習實作課程,如App開發、OpenGL程式設計、網頁開發、Python
C#
Swift/iOS
Web Development
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立中興大學
資訊科學與工程學系
Avatar of 李華威.
Avatar of 李華威.
軟體工程師 @穩態光電科技股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
Case的判斷後解決 ‧原先內部使用的SDK為利用JSON檔做資料的讀取及寫入,但遇到斷電檔案會毀損、且讀寫效率極差導致CPU使用率經常滿載,分析資料結構後建立Database解決 九月Present 學歷明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology 電子工程系 技能 Python Linux SQL MQTT 語言 English — 中階
Python
Linux
SQL
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
明志科技⼤學 Ming Chi University of Technology
電子工程系
Avatar of XianYin Wang.
Avatar of XianYin Wang.
Past
Sales Manager @武土台灣股份有限公司
2021 ~ 2022
Machine Learning Engineer
Trong vòng một tháng
營業額上升30%,從協助客戶成功以及達成公司目標,獲得的成就感,也讓我從工作中找到自己的使命感! Taipei City, Taiwan [email protected] Python TensorFlow Scikit-learn Flask Librosa HTML C /C++ Application Machine learning Deep learning Microcontroller Development Deep learning applied to image processing Office software Word Power Point Excel Development tools VS Code Other Docker Github EducationShih Chien University Department of Food and Beverage Management Work Experience 八
PowerPoint
Word
Google Drive
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time
Dưới 1 năm
實踐大學
餐飲管理
Avatar of 黃湘宜(Anna).
Avatar of 黃湘宜(Anna).
實習生 @台科大研發處
2020 ~ 2021
Trong vòng một tháng
成學習方法之電力輔助市場調頻備轉交易量預測建模」,透過SARIMAX 與 BPN的結合預測模型來預測電力輔助市場的交易量。利用PYTHON來建模與進行機器學習。在進行專題的過程中與組員ㄧ起查找資料、討論,學習到很多課外知識,也加強與人合作的能力
Word
C/C++
Python
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
工業管理系, 雙主修財務金融學程, 輔修資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Backend、MLOps @International Game System (IGS)
2022 ~ Hiện tại
Computer Vision / Deep Learning
Trong vòng một tháng
Python
HTML5
Vue.js
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Chengchi University
Master's degree Library and Information Science
Avatar of 劉又瑋.
AI工程師、機器學習工程師、深度學習工程師、資料科學家、Machine Learning Engineer、Deep Learning Engineer、Data Scientist
Trong vòng một tháng
劉又瑋 YU-WEI LIU Phone :Email : [email protected] 兵役 : 役畢Education National Central University, Electrical Engineering~National Taiwan University, Biomechatronics Engineering~Skill Python | Pytorch | Django | C++ | MySQL | Verilog | C Correlated curriculum Machine Learning , Deep Learning for Computer Vision , Data Structure and Algorithm, Operation System Digital Image Processing, Bioinformatics Algorithms , Biomedical Data Mining, Computer Organization, Digital Systems Design, Digital Signal processor Thesis title:Using deep learning to predict T-cell receptors binding specificity Project Experience C++ Greedy snake design Verilog Gobang in FPGA Single Cycle implementation Python Data structure algorithm
Python
C++
Verilog
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立台灣大學
生物機電所
Avatar of 陳柏佑.
Avatar of 陳柏佑.
Past
遊戲開發工程師 @USERJOY Technology
2018 ~ 2019
Software engineer
Trong vòng một tháng
new skills I had never tried. I have good self-learning ability and am eager to dig into something new, always bringing an excellent atmosphere to the team, and I hope to get my developing skills to a new level. Tech Stack C++/C# Python Unity Node.js React Docker Others Skills Verilog | Assembling Code | Shader | Machine Learning | SolidWorks Education National Taiwan University Master's degree, Computer ScienceNational Cheng Kung University Bachelor's degree, Mechanical EngineeringProjects Uniswap Reverse-engineering : kevlinkevlin/Uniswap (github.com) Related skills: React.js/Solidity Ink
Unity3D
javascript
HTML/CSS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立台灣大學(National Taiwan University)
資訊工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior engineer @遠傳電信股份有限公司
2019 ~ 2022
Software Engineer/ Cyber security Engineer
Trong vòng một tháng
JAVA
C++
C
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立政治大學
資訊管理學
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Senior Java Backend Engineer @Cherri 喬睿科技
2021 ~ 2022
Senior Backend Engineer, Backend Engineer, Software Engineer
Trong vòng một tháng
Java 8
Play Framework
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Fu Jen Catholic University
Computer Science & Information Engineering

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.