CakeResume Talent Search

Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @科特軟體
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
期、抽取字串到XML檔、 開發多國語言應用程式、發佈到Google Play商店 (#OK)(#Classify)(#RecheckAgain) Web程式設計 HTML、CSS、JavaScript、VBScript、jQuery、DOM、AJAX、JSON、XML ASP.NET Web Form C#、ASP.NET Core MVC C#(升級進修中)、Classic ASP、PHP 資料結構與演算法 複雜度等級、貪婪法、各個擊破法、動態程式規劃、回朔法、分支設
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Frontend Engineer @NEWEGG TAIWAN, INC.
2021 ~ Hiện tại
Front-End / Back-End / Full Stack Web Developer
Trong vòng một tháng
python
JAVA
Android
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
東海大學
資訊工程學系軟體工程組
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Software Engineer @慧穩科技股份有限公司
2019 ~ Hiện tại
Trong vòng một tháng
Python
C#
Linux
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立臺中科技大學National Taichung University of Science and Technology.
資訊工程系-碩士
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Senior Mobile App Developer @Turing
2020 ~ 2022
Senior iOS Developer
Trong vòng một tháng
obj-c
Firebase
ios development
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
6-10 năm
National University of Sciences and Technology (NUST), Pakistan
MS Information Technology
Avatar of Ian Wang.
Avatar of Ian Wang.
Past
軟體工程師 @緯創醫學科技股份有限公司
2021 ~ 2022
JAVA後端工程師
Trong vòng một tháng
.com/watch?v=NzCDKZZkiac 2 Developed the account system with RBAC(Role-based access control)。 3 Solved the problems (security, efficiency, bugs)。 Achievements: 1 built the product readily for demo and included in the demo video。 2 deal all kinds of problems。 Skills: Java, Spring boot, JPA, PLSQL, C#, owasp。 International Integrated System, Java Web Developer Mar 2020 ~ Mar 2021 Main job: 1 developed new project APIs based on the old system 。 2 technical documentation 。 3 co-work with foreigner partner and solve the problem。 4 be a tutor to direct newbie。 Achievements: 1 win the high
JAVA
SpringBoot
Spring Data JPA
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立臺北科技大學
Java & Android程式設計班
Avatar of 林竣宏.
Avatar of 林竣宏.
全端工程師 @尚萬股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
軟體工程師
Trong vòng một tháng
網站 了解 XSS 攻擊,熟悉並運用資安防護技巧 了解網站 SEO 優化技巧,熟悉運用且提升網站 SEO Tech Stack JavaScript Vue .NET Core Docker HTML5 TypeScript SASS MSSQL Delphi C# Design Tools Visual Studio 2022 Visual Studio Code Git Language HTML CSS JavaScript TypeScript C# Delphi Framework Vue 3 Nuxt 3 Nuxt 3 Angular ASP.NET Core MVC Libraries/APIs JQuery Vuetify 3 BootStrap Platforms Windows Linux MacOS Tools Visual Studio 2022 Visual Studio Code
Delphi XE
HTML/CSS/JavaScript
ASP.NET Web API
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台中科技大學
資訊工程系
Avatar of 洪琬婷.
Avatar of 洪琬婷.
Past
資深專案工程師 @宏碁雲架構服務股份有限公司
2019 ~ 2022
Java工程師
Trong vòng một tháng
師 Taipei City,TW [email protected] 主要技能 後端 Java Servlet Spring MVC Spring Boot Hibernate Web JSP、Thymeleaf JSTL、EL HTML jQuery、JavaScript Bootstrap CSS AJAX 資料庫 Oracle MySQL PostgresSQL 接觸過的技術 後端 Python C# PHP 前端 Angular 資料庫 MongoDB CouchDB 其他相關 工具 Eclipse Visual Studio Code Sublime Postman Pencil PyCharm 版本控制 Git Maven 其他 RESTful API ShellScript Docker Grafana RabbitMQ Linux 學歷 資訊工業策進會-中
軟體開發
JAVA
Hibernate
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
資訊工業策進會-中壢中心
Java雲端服務開發技術養成班
Avatar of 林詩媛.
Avatar of 林詩媛.
軟體工程師 @亞洲志遠科技
2020 ~ Hiện tại
程式設計師
Trong vòng một tháng
林詩媛 - Sherry Lin 2014畢業後有一個開發夢而進入遊戲業,曾擔任過營運企劃(PM)、研發企劃(GD)等職務。 因工作經歷而與程式接觸,2019年開始投入學習程式。 目前正在使用C#語言進行軟體開發。 New Taipei City, Taiwan Skills 程式語言:C#, JavaScript, HTML, CSS 網頁框架:Blazor, ASP .NET Core 6, Web
Unity3D
C#(ADO.NET、LINQ、ASP.NetMVC、Razor)
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
元培科技大學
Avatar of 鄒濬安.
Avatar of 鄒濬安.
Past
軟體工程師 @笛雅奇遊戲
2022 ~ Hiện tại
遊戲軟體工程師
Trong vòng một tháng
戲開發 課程,並利用 Unity3D 完成了遊戲 DUEL 的開發,並獲得課程 佳作 。 曾參與過 Android 行動 APP 開發課程並與隊員製作過 APP。 技能 Skills Unity/C# 於大學時期有用 Unity 開發小遊戲的經驗。於研究所時期參與了產學合作案,因合作夥伴公司之遊戲開發於 Unity 上,因此有
Unity3D
c#
C++
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
台灣科技大學
資訊工程研究所
Avatar of 羅昱麟 Yu Lin Lo.
Avatar of 羅昱麟 Yu Lin Lo.
程式設計師 @Smart Reality Tech. 智慧實境科技
2020 ~ 2022
Front-end、VR/AR Development、Software Developer(Game/Web/App)、Unity Developer
Trong vòng một tháng
影互動)等應用。 開發時會以日後的維護性為目標,提高 Code 的易讀性 。 並有使用 Unity Build IOS / Android 等平台的 APP 之經驗。也有使用原生 C# 開發桌面應用程式的經驗。 技能 Skills Programing C# / C++ Vue.js JavaScript HTML / CSS Bootstrap 4 jQuery IDE Visual Studio Visual Studio Code Game Engine Unity Software Microsoft office Vmware Virtualbox Spine Version Control
Unity Engine
C#
JavaScript
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
元智大學
資訊工程學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.