KOLABLE cover image
Logo of KOLABLE.
Logo of KOLABLE.

KOLABLE

Logo of KOLABLE.
Logo of KOLABLE.
KOLABLE
Nhóm
Avatar of Louis.
Co-founder
Đã xác minh
Avatar of 徐愷.
CTO & Co-founder
Đã xác minh
Avatar of zihrou.
PM & Designer & Co-founder
Đã xác minh
Avatar of sunny.
Co-founder
Đã xác minh
Avatar of Ben.
HR
Đã xác minh
Avatar of Angela.
招募
Đã xác minh
Avatar of michelle.
Thành viên nhóm
Đã xác minh