BitoGroup 幣託科技股份有限公司 cover image
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.

BitoGroup 幣託科技股份有限公司

Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Logo of BitoGroup 幣託科技股份有限公司.
BitoGroup 幣託科技股份有限公司
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động khoảng 13 giờ trước
Ability to use configuration management tools and revision control system (e.g., Git) Experience with CI/CD & Automation systems (e.g., Jenkins) Experience with AWS Core Services: EC2 / ELB / S3 / ...
Ability to use configuration management tools and revision control system (e.g., Git) Experience with CI/CD & Automation systems (e.g., Jenkins) Experience with AWS Core Services: EC2 / ELB / S3 / ...
105台灣台北市松山區
75K ~ 130K TWD / tháng
Yêu cầu 7 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff