Applications for this position are currently paused

UI/UX Product Designer (Mid-Senior)

Lưu
Công việc được cập nhật 28 ngày
Đang xem CV

Mô tả công việc

Giloo 是從台灣出發面向世界的科技新創,透過科技與平台,我們正在為下一個世代的影視產業提出全新作法!如果你想參與新技術與影視產業如何創新改變生態,Giloo 會是你的選擇。我們的團隊裡有從矽谷 0-1 到上市的新創老手、處理過多項跨國數位產品的 PM 們與工程師們、來自電影圈、廣告圈的資深同事們,聚在一起,邀請你一起來定義下一個世代的產品!

工作內容
1. 與產品經理、工程師密切合作,協助產品 roadmap/feature 定義
2. 定義並解決設計問題,為產品的使用者代言
3. 提出 flow, lo to hi-fi prototype,與 stakeholders 溝通 UI/UX 設計
4. 製作交付稿件、協助 PM/PO 測試 
5. 發動數據或訪談分析,深度理解產品體驗與產品成長痛點並提出解法

我們提供

1. 優於法令的彈性上/下班、WFH 和休假制度
2. 自由當責的工作文化

Yêu cầu

應徵條件
1. Giloo 團隊高度重視溝通能力,以及系統分析與解決問題的能力
2. 四年以上工作經驗,三年以上數位產品設計經驗,能獨立作業同時喜愛團隊合作
3. 喜愛科技新創的工作節奏,對新科技的高度興趣
4. Data-Driven,同時間觀察力敏銳,能透過不同方式閱讀使用者需求
5. 習慣快速產出 prototype,並能與工程師溝通面對技術限制
6. Detail oriented,不放過細節
7. 熱愛數位產品與學習新科技
8. 英語讀寫程度中等以上

加分項目

1. 曾參與 community/creator economy 類產品設計
2. 曾參與 marketplace/SaaS model 類產品設計
3. 曾參與 Blockchain (esp. consumer-facing) 類產品設計
4. 曾參與多語系、跨國服務等產品設計

Interview process

來信請附上

1. 作品集
2. 履歷

寄信到![email protected] & [email protected]
『 應徵 UI/UX Product Designer – (你的名字)』

我們會通知合適者進行面試, 若不符合資格,將不另行通知。
Thank you for considering Giloo!!

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
4 years of experience required
720,000 ~ 980,000 TWD / year
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
30K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 50K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 65K TWD / month
Logo of Giloo.
Giloo
Internet
11 - 50 people

Về chúng tôi

Giloo is a pioneering streaming company that has made a significant impact in the entertainment industry. As a trusted streaming brand, we have built a strong presence by curating and showcasing independent films, animations, and documentaries. Our platform has become synonymous with high-quality content and has successfully established itself as the go-to streaming destination for the creative class cohort.

Driven by our vision for growth and innovation, we are expanding our services globally and undergoing a transformative journey. We are evolving from a traditional streaming platform to a filmmaker and community-driven ecosystem. Our focus is to provide not only a streaming platform but also a collaborative space where filmmakers can connect with their audience, build their fan base, and monetize their creative works.

At Giloo, we are passionate about empowering filmmakers and fostering a supportive community. By embracing Web3 technologies and blockchain principles, we aim to revolutionize the entertainment industry and create a decentralized platform that enables creators to have more control over their content and revenue streams. We believe in democratizing access to high-quality, independent content and providing a unique, interactive experience for our global user base.

As we embark on this exciting transformation, we invite individuals who are eager to be part of a dynamic and innovative company at the forefront of industry disruption. Join us as we redefine the future of streaming and empower filmmakers to reach new heights of success.


Giloo 立志為下一個世代的創作者與觀眾打造未來的影音世界。

我們相信電影與影像說故事的力量,如何從生產、觀看、流通與傳播等各個面向加大力道,是 Giloo 所有企劃與產品的核心提問。在產品上,我們正在設計製作諸多有意思的功能,希望能讓觀看這樣的媒體內容更有意義也更有趣。在很短的時間內,Giloo 營運訂閱制的 Web+App 觀影服務已經獲得很大的關注(多次獲選 Apple App of the Day 及 App Store feature!)而我們還有非常多很有意思的新想法需要完成!

奠基在目前的基礎上,Giloo 即將邁向下一步:為全球電影製作與流通,提出新的作法並打造下一世代的生態。AI,Web3 這些聽起來酷炫的名詞,將在 Giloo 落實成為改變產業的動能。你會參與一場前所未見最有意思的科技+文化的新創實驗,並且以科技的手法,串連全世界熱愛電影與影音故事的人們。

歡迎大家光臨我們的網站以及社群專頁,更希望有衝勁有經驗的朋友們加入 Giloo,一同定義下一世代的影音生態!

https://giloo.ist/
https://www.instagram.com/giloo.ist/
https://www.facebook.com/GilooAPP/


Nhóm

Avatar of the user.
Avatar of the user.
Team Member
Avatar of the user.
Manager, Engineering
Avatar of the user.
Finance and Operation Manager
Avatar of the user.
小助手

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
700K ~ 1.05M TWD / year
Lưu

Internship
Thực tập
1
183 ~ 183 TWD / hour
Lưu