Giloo cover image
Logo of Giloo.
Logo of Giloo.
Giloo
Logo of Giloo.
Logo of Giloo.
Giloo
Nhóm
Avatar of Giloo HR.
Thành viên nhóm
Đã xác minh
Avatar of 施俞如 Ruru.
Team Member
Đã xác minh
擁有超過10年行銷資歷,從4A廣告跨足影視產業。致力透過不同的行銷策略,讓更多人接觸電影。
Avatar of 張哲瑋.
Manager, Engineering
Đã xác minh
Avatar of Derek Lin.
Finance and Operation Manager
Đã xác minh
Đã xác minh