Công việc được cập nhật hơn 1 năm

Mô tả công việc

- 熟悉nodejs, typescript, docker, nginx, mongodb, postgreSQL, socket.io, linux shell 相關操作

- 熟悉grafana, prometheus, influxdb

- 熟悉awscli

- 有gitlab ci/cd整合經驗

- 有slack bot / line bot等notification整合經驗

- 有system health check, auto scaling, load balance, high avalability等運維相關經驗

1
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
40,000 ~ 60,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of 台灣網格技術股份有限公司.

Về chúng tôi

Meshub is a software based company focusing on Distributed P2P Edge Computing Network. We build software and ultra low latency video streaming protocol to enable the power of distributed edge computing. 

We aim to play a key role in 5G infrastructure for Smart City in order to bridge Web3.0 era in the future.


Nhóm

Avatar of the user.
CEO
Avatar of the user.
CTO

Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 60K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trợ lý
2
40K ~ 60K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trợ lý
1
40K ~ 60K TWD / tháng
Lưu