Updated 8 tháng ago

Mô tả công việc

▲工作內容:
1. 開源軟體整合開發
2. 後端API開發
3. 資安相關技術研究

Yêu cầu

▲相關能力:
1. 熟悉至少一種後端語言 (如:Golang、C/C++、Python,但不以此為限)
2. 熟悉基本資料庫操作
3. 熟悉Git、CI/CD
4. 熟悉linux基本操作
5. 熟悉網路(如:TCP/IP,但不以此為限)

▲加分條件:
1. 曾有Windows Application Programming (win32/UWP)開發經驗
2. 有滲透測試或數位鑑定經驗
3. 熟悉Data Shippers
4. 持有OSCP、CHFI

1
45K ~ 60K TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
40K ~ 120K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 40K TWD / month
Logo of 騰曜網路科技股份有限公司.

Về chúng tôi

Navigator.Efficiency.Intelligent.Technology.Hope

騰曜網路科技(NEITHNET)提供專業且客製化的資安服務。如同領航員在專業領域開展新視野,不斷創新、追求卓越。Việc làm

Full-time
Sơ cấp
3
45K ~ 55K TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 50K TWD / month
Lưu