Decentralized Data System Development Internship 去中心化資料開發實習生

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng

Mô tả công việc

Numbers 工程師的任務是結合各種技術,讓個人資料的所有權以及控制權能受到保護,增進數位資料的可信賴性。在

Numbers,你會直接與世界接軌,產出的成果除了影響數百萬身在台灣的我們,也會直接被歐美的非營利組織與主流媒體使用。由於我們的使用情境相對新穎,很多使用者都是第一次嘗試,因此每一位工程師除了充滿熱情、追求卓越以外,也會聆聽使用者的聲音,創造出有品質且真正能被實用、改變世界的產品,我們相信好的產品規劃、高品質穩定的程式碼以及使用者的回饋缺一不可。

Decentralized Data System Development Internship 的目標是在實習期間透過團隊合作,一起參與分散式數據溯源系統的建立,讓資料在隱私受到保護的前提下,利用區塊鏈技術達成追蹤與溯源的目的,你會需要學習許多最新的技術、與海內外最優秀的工程師共同合作,打造未來的數據系統。

Yêu cầu


應徵條件
1. 熟悉 Python 與 Javascript

2. 對數據 pipeline 處理有基本的概念

3. 熟悉 Linux 環境裡的開發與測試工具使用

4. 能夠使用第三方 library 及 API 串接

5. 接觸過開源專案的使用

6. 聽說過區塊鏈與 IPFS 且大概知道它們能做些什麼

7. 如果以上你不是全部具備,但自認是個 fast learner,我們也很歡迎你


快來應徵,我們等的就是你

應徵時如果你能在作品集或自我推薦信欄位附上以下資訊,會幫助我們更了解你:

1.個人作品 (GitHub、網站 link 或其他作品介紹資料)
2.分享一個你在工作上遇到的技術問題,簡述技術面上的挑戰以及你如何解決它
3.你對這份工作的期待

我們會通知合適者進行面試, 若不符合將不另行通知,謝謝。

Interview process

[第一階段]

形式: 遠端面試

時間: 40 分鐘

面試者: CTO, HR

內容: 互相認識、職務解說與基本技術能力了解

[第二階段]

形式: 遠端面試

時間: 1.5 小時

面試者: RD 團隊全體, CTO, HR

內容: 進階職務解說與技術能力了解

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
230 ~ 350 TWD / hour
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Numbers Protocol (主張數據股份有限公司).

Về chúng tôi

Numbers Protocol 是基於區塊鏈技術的數位內容溯源解決方案,生態系包括公鏈 Numbers Mainnet,以及 Capture 數位資產管理平台服務 (Mobile App, API/SDK, Web App),為創作者及用戶保存數位內容資訊完整性,為數位內容找回信任與價值。

合作對象包含非營利組織、英國與美國的主流媒體、以及刑事證據保存機構等,團隊長期致力於開發對社會有正面影響的技術,例如與大屠殺證據保存基金會合作,保存戰地真實影像;疫情期間支援 MyData Taiwan 開發自主健康管理工具 MyLog app;也曾與中興大學合作,利用 AI 技術協助石虎保育。

團隊成員曾任職於軟體開發、AI 邊緣運算技術開發以及國家級高能物理實驗室等專業單位,如 Canonical Ltd.、DT42 Ltd.、Fermi National Accelerator Laboratory,累積豐富的技術能量,具備 AI 分析、分散式數據網路等專業人才。Numbers 團隊堅信開源與自由軟體會是未來趨勢,除了核心成員有長期的開源以及社群參與之外,CTO 為去中心化 AI 邊緣運算裝置開源專案 Berrynet 的主要作者與維護者,同時為知名晶片廠商 ARM 創新者 (Innovator)。目前的投資者包含行政院國家發展基金委員會、hTC Exodus 以及最大的分散式交易所幣安 (Binance)。

「開放、透明、自律自治」是 Numbers 對數據世界的願景,同時也是我們的公司經營理念,除了建立扁平化的組織以外,內部的制度非常彈性但重視制度、聆聽與快速溝通,在 Numbers 每一個人都可以是決策者;我們相信文化是由每一位成員共同塑形的有機體。雖然身處在快速滾動的新創文化,但在 Numbers 我們要求商品必須扎實被建立,除了在開發端導入 Scrum 流程、落實測試以外,也相當注重行銷與開發之間的溝通。Việc làm

Lưu

Full-time
Trợ lý
1
35K ~ 45K TWD / tháng
Lưu

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên Cake

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
Cake Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play