Applications for this position are currently paused
Lưu
Updated 2 tháng ago

Mô tả công việc

基本能力:

  • 5年以上相關電腦視覺影像資歷
  • 須具備程式能力C/C++ (必要), Python or Java or Matlab, 和資料分析工具 Excel or Matplotlib
  • 工程背景相關,資工、電機、自動控制、等相關有程式實作能力者
  • 對OpenCV熟悉,有影像處理能力等知識,包含雜訊去除,訊號增強,相機校正等
  • 能獨立作業,並可以完成交付項目,或是能主動蒐集相關資料者
  • 需自行採集所需資料,帶領實習生以及工讀生完成所需要的資料採集

以下為加分:

  • 熟悉3D成像或是SLAM原理者,例如 TOF, Stereo, 結構光等
  • 了解GAN、VAE、Glow、U-Net等之間的差異,並有用AI增強影像訊號的經驗
  • 有平行運算DSP、GPU、TPU等算法部屬能力者

Interview process

HR收到履歷後交由主管review,並於5工作日內通知

應徵者須先完成take-home assignment, 審核通過後安排技術面談, 約1.5-2小時

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 羅傑斯人工智能股份有限公司.

羅傑斯人工智能股份有限公司

Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
11 - 50 people

Về chúng tôi

讓AI看見人類所看見,超越人類所辨識!

羅傑斯人工智能是一家專注於研發深度學習神經網路演算法服務的高科技研發企業,技術專長涵蓋深度學習、神經網路、資料分析與分散式系統等領域。專注於AI 3D視覺產品研發,鎖定高安全級別身分驗證之人工智慧應用場景。


Các công việc phổ biến khác tại 羅傑斯人工智能股份有限公司

Machine Learning Engineer

電腦視覺算法工程師 Algorithm Engineer

Full-time
Trung cấp
3
800K ~ 2.5M TWD/year
Updated 2 tháng ago

Front-end Engineer

前端工程師 Frontend Engineer

Full-time
Sơ cấp
1
50K ~ 80K TWD/month
Updated 2 tháng ago