Team

Chia Yu Pai
Software Developer
石展丞
Wei Kan
🍔🍔🍔🍔
李國均
Yi Ting Cheng
Sandy Shen
Syu Yang