Business Development 市場開發(網紅小遙)

Công việc được cập nhật hơn 2 năm

Mô tả công việc

網紅小遙是一項結合手機 APP 和實體紅外線發射器,讓使用者能夠以網路遙控紅外線家電的服務。他同時也是完全對消費者開放原始碼的產品,消費者可以輕易修改網紅小遙的程式碼或是外觀,同時也便於維修。這項職缺是十分具有挑戰性的工作。

主要工作內容 / 

  1. 協助推廣網紅小遙
  2. 尋找有意願代理、銷售網紅小遙的合作夥伴

次要工作內容 /

  1. 協助擬定行銷策略

加分條件 /

  1. 管理過 Amazon 或是露天商店
  2. 所參與的團隊有群眾募資經驗
  3. 有海外市場市場開發經驗

Yêu cầu

身份類別:不拘
學歷限制:不拘
科系限制:不拘
工作經驗:需要有實際市場開發經驗,偏向銷售部分

2
160 ~ 500 TWD / hour
Làm việc từ xa 100%
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of TIH 台灣智慧家庭.
TIH 台灣智慧家庭
Điện tử dân dụng
1 - 10 people

Về chúng tôi

Maid White provides all-in-one control of smart devices in simply 1 app.
It also has Maid White API that helps developers create cross-brand applications easily.

--
針對智慧家電間無法跨品牌溝通的問題,TIH主動整合且建構一個平台。進而讓開發者得以創造殺手級應用。

Taiwan Intelligent Home 台灣智慧家庭,簡稱 TIH。
現在市面上有許多與智慧家庭相關的產品,然而不同廠牌間的裝置無法互通,想控制某個廠牌的裝置就要使用該廠商的遙控器或 APP,倘若家中有許多不同廠牌的裝置,桌上就堆滿了遙控器,手機也會因此裝了為數可觀的 APP。

使用智慧家庭、打造智慧家庭,就是想要使生活更便利 ― 然而,這樣真的方便嗎?
有鑑於此,我們台灣智慧家庭主要提供軟硬體整合服務來完成智慧家庭的目標,以軟體將目前市面上智慧家庭以及自動控制相關的硬體進行介面統一,解決使用者無法整合多個廠商解決方案的困擾。Việc làm

Part-time
Trợ lý
1
312 ~ 500 TWD / hour
Lưu

Contract
Trung cấp
1
312 ~ 500 TWD / hour
Lưu