TIH 台灣智慧家庭 cover image
Logo of TIH 台灣智慧家庭.
Logo of TIH 台灣智慧家庭.

TIH 台灣智慧家庭

Logo of TIH 台灣智慧家庭.
TIH 台灣智慧家庭
Logo of TIH 台灣智慧家庭.
TIH 台灣智慧家庭
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động gần 3 năm trước
Maid White 是一個整合物聯網軟體協定的平台,這個工作的應徵者可以協助擴大 Maid White 可以支援的硬體數量以及使用者數量,同時學到家用物聯網相關的知識。 主要工作內容 / 協助推廣 Maid White 尋找有意願與 Maid White 合作的家電廠商 尋找有興趣將產品變成物聯網產品的廠商 次要工作內容 / 協助擬定行銷策略 在使用者間推廣 Maid White 知名度 ...
Maid White 是一個整合物聯網軟體協定的平台,這個工作的應徵者可以協助擴大 Maid White 可以支援的硬體數量以及使用者數量,同時學到家用物聯網相關的知識。 主要工作內容 / 協助推廣 Maid White 尋找有意願與 Maid White 合作的家電廠商 尋找有興趣將產品變成物聯網產品的廠商 次要工作內容 / 協助擬定行銷策略 在使用者間推廣 Maid White 知名度 ...
312 ~ 500 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
網紅小遙是一項結合手機 APP 和實體紅外線發射器,讓使用者能夠以網路遙控紅外線家電的服務。他同時也是完全對消費者開放原始碼的產品,消費者可以輕易修改網紅小遙的程式碼或是外觀,同時也便於維修。這項職缺是十分具有挑戰性的工作。 主要工作內容 / 協助推廣網紅小遙 尋找有意願代理、銷售網紅小遙的合作夥伴 次要工作內容 / 協助擬定行銷策略 加分條件 / 管理過 Amazon 或是露天商店 所參與...
網紅小遙是一項結合手機 APP 和實體紅外線發射器,讓使用者能夠以網路遙控紅外線家電的服務。他同時也是完全對消費者開放原始碼的產品,消費者可以輕易修改網紅小遙的程式碼或是外觀,同時也便於維修。這項職缺是十分具有挑戰性的工作。 主要工作內容 / 協助推廣網紅小遙 尋找有意願代理、銷售網紅小遙的合作夥伴 次要工作內容 / 協助擬定行銷策略 加分條件 / 管理過 Amazon 或是露天商店 所參與...
160 ~ 500 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Điện tử dân dụng
1 - 10