Velodash Inc. cover image
Logo of Velodash Inc..
Logo of Velodash Inc..

Velodash Inc.

Logo of Velodash Inc..
Logo of Velodash Inc..
Velodash Inc.
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động hơn 2 năm trước
- 設計app & website 產品介面和使用體驗 - 規劃使用流程、定義細部產品規格 - 針對使用者進行訪談和易用性測試 - 規劃實地測試腳本,並執行測試
- 設計app & website 產品介面和使用體驗 - 規劃使用流程、定義細部產品規格 - 針對使用者進行訪談和易用性測試 - 規劃實地測試腳本,並執行測試
33K ~ 50K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Managing 1-5 staff