CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of Aimazing.
與 AImazing 共同成長吧!: * 擴展以及自我挑戰你無限的技術能力 * 近距離從事核心產品 * 一同目睹,經歷產品快速擴張到海外 (而不只侷限於台灣) * 無層次結構(開放式溝通的文化) * 小團隊,緊密合作。 * 團隊平均年
embedded system
software
Raspberri Pi
110台灣台北市信義區
600K ~ 1M TWD / year
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng Nata.
Thực tập phát triển các hệ thống Embedded, AIoT như: thiết bị quan trắc - điều khiển, hệ thống truyền thông, bảo mật thông minh, … Lập trình cho các thiết bị edge devices (như Raspberry Pi, ESP32, Jetson Nano) và tính toán tại cloud (như AWS) Tham gia vào các quá trình từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ Edge Computing, IoT
C
C++
C#
Hà Nội, Việt Nam
1 ~ 2M VND / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng Nata.
Lập trình ứng dụng xử lý dữ liệu, xử lý ảnh, điều khiển, học máy, cloud AI, AIoT, … cho các dự án với khách hàng Nhật Phân loại dữ liệu, segmentation trên cơ sở model CNN, NN cho máy học Lập trình cho các thiết bị edge devices (như Raspberry pi, Jetson Nano) và tính toán tại cloud (như AWS) Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự
Hà Nội, Việt Nam
10M ~ 20M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng Nata.
Lập trình ứng dụng xử lý dữ liệu, xử lý ảnh, điều khiển, học máy, cloud AI, AIoT, … cho các dự án với khách hàng Nhật Phân loại dữ liệu, segmentation trên cơ sở model CNN, NN cho máy học Lập trình cho các thiết bị edge devices (như Raspberry pi, Jetson Nano) và tính toán tại cloud (như AWS) Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ AI mới Xây dựng tài liệu báo cáo, quản lý dự
Hà Nội, Việt Nam
10M ~ 20M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.