Avatar of 施俞安.
施俞安
Front-end Developer
ProfileResume
Posts
17Connections
In
Avatar of the user.

施俞安

Front-end Developer
擁有5年經驗的前端工程師,在新創產業有豐富的經驗。開發過即時通訊軟體、電子商務平台、金融服務、IoT服務,從概念到產品上線全程參與開發。熱衷於持續學習並善用現代語言和工具進行開發。擅長與跨領域團隊密切合作,能快速適應產品需求變化,提供解決方案。
酷堤康科技股份有限公司
Logo of the organization.
國立中山大學
台灣新北市

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Thất nghiệp
  Sẵn sàng phỏng vấn
 • Nghề nghiệp
  Front-end Engineer
 • Lĩnh vực
  Mạng máy tính
 • Kinh nghiệm làm việc
  4-6 năm (4-6 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  JavaScript
  TypeScript
  SASS/SCSS
  Tailwind CSS
  React.js
  Vue
  Git
  Node.js
  Ubuntu
 • Ngôn ngữ
  English
  Thông thạo
  Chinese
  Bản địa hoặc song ngữ
  Korean
  Trung cấp
  Japanese
  Sơ cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  前端工程師 Front-End Developer
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taiwan
  Japan
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

前端工程師

05/2023 - 05/2024
1 yr 1 mo
Taipei City, Taiwan
● 開發一個企業級客戶端通訊系統,從構思到部署,帶領3人開發團隊,運用React 18、TypeScript、Chakra UI、React Query、XState、Vite和Vitest。 ● 設計並實現核心功能,包括使用 WebSockets 的即時通訊、自動回覆功能和可自定義的圖形化菜單。 ● 使用 React 18 對兩個 Vue CMS App 進行重構,提高整體性能並增強用戶體驗。 ● 執行 code review,確保一致的 coding 標準、品質和遵守規範。
Logo of the organization.

前端工程師

10/2020 - 12/2022
2 yrs 3 mos
Taipei City, Taiwan
● 獨立開發一個電子支付系統,支持7+家第三方電子支付,為商業客戶提供服務,使用 Vue 3、Vue Composition API、TypeScript、Sass 和 WebSockets。截至2022年11月,該系統每月處理交易量達1300萬新台幣。 ● 設計並開發一個整合支付系統和產品銷售功能的電子商務平台,使用Vue 2、Vite、Vue CLI、Pug、Tailwind CSS和 i18n。2022年11月期間,該平台每月交易額達1100萬新台幣。 ● 開發4個物聯網設備項目,包括自動販賣機和碾米機,使用 Vue.js 和 WebSockets。

前端工程師

07/2020 - 10/2020
4 mos
● 與Java開發人員密切合作,維護和優化兩個線上 App,使用 Vue 2、Vue CLI、JavaScript、jQuery、Sass、Pug 和 Bootstrap。 ● 為公司官方網站開發單頁應用程式(SPA),利用 Vue 2、Vue CLI、JavaScript 和 Sass 創造流暢且響應式的用戶體驗。 ● 實施響應式設計原則並確保跨瀏覽器兼容性,確保在各種設備和平台上的最佳性能和穩定。
Logo of the organization.

前端工程師

08/2019 - 05/2020
10 mos
● 獨立開發6個項目,包括短期活動網站、單頁應用程式(SPA)和電子商務網站,使用 Vue 2、Vue CLI、JavaScript、jQuery、Bootstrap 和 Git。 ● 設計並實現響應式和用戶友好的界面,確保在各種設備和瀏覽器上的最佳性能和體驗。
Logo of the organization.

駐菲華語教師

12/2017 - 12/2018
1 yr 1 mo
駐點 Trinity University of Asia, Philippines 教授中文課程,範圍為零基礎到初級,學生涵蓋高三及大一生,共300人。 舉辦中文夏令營,含成人班及兒童班,成果斐然。 每週舉辦中文研習,免費開放當地人參與。 配合業務經理前往各大專院校或台灣企業推廣業務。 於學校各講座中推廣台灣教育中心業務。
Logo of the organization.

教材企劃

04/2017 - 10/2017
7 mos
獨立編寫針對美國成人零基礎的數位教材,為主題導向,內容包含引言、課文、文法、文化相關議題等,共計48課。 獨立編寫針對本公司學生的零基礎教材,內容包含導言、課程目標、課文、文法、習題等等,截至目前共計2課。 管理工讀生。

Học vấn

Logo of the organization.
Bằng Cử nhân Nghệ thuật
中國文學
2012 - 2016