In
Avatar of the user.

C. Whan Park

C. Wahn Park served on the editorial boards of the Journal of Marketing and the Journal of Consumer Psychology and was the editor of the Journal of Consumer Psychology from 2008 to 2012. C. Wahn Park is the director of the Global Branding Center at the moment. C. Wahn Park was previously the Albert Wesley Frey Distinguished Professor of Marketing at the University of Pittsburgh's Katz School of Business.

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.