RubyonRails_林務局溪魚百科

ByShannon Hu
Web Developer
- 資料表規劃 - 搜尋查找 - 串接圖片辨識API - 顯示查詢結果 - 部署(capistrano)
Shannon Hu
Published: August 06, 2021
Tools
linuxlinux
nginxnginx
sasssass
postgresqlpostgresql
rubyruby
More from Shannon Hu
ReactJS_動態更新表格
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.