CG繪畫 音樂教學書封面投稿

By郭書宏
資深專員 @ 湛天創新股份有限公司
之前應熟人之邀繪製教學書的封面,不過因為風格太過迥異導致不採用
郭書宏
Published: August 10, 2020
More from 郭書宏
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
CG插畫 BM Sakura
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
CG繪畫 洛克人
CG繪畫 純愛手札2 二創插圖
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.