[Codility] Silver Award

Codility Silver Award for the Fast & Curious Challenge https://app.codility.com/cert/view/certWG9859-P4MBQUPGZGBTPNAK/
Published: July 27, 2021
Tools
pythonpython
#Algorithm
More from 林依巧 (I-Chiao Lin)
Algs4 in Python3
DeepLearning.AI TensorFlow Developer (Coursera)
Age and Gender Classification with Tiny-DSOD
Deep Learning (Coursera)
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.