Drawing Life

By楊長良
專員
已系統管理 RD 與 Vendorendor之間資料交換的系統。 系統架構已 aspx 頁面為前端設計畫面,asmx asmx 為 後段邏輯。已 JQuery AJAX串接前後端User動作。
楊長良
Published: August 15, 2021
Tools
jqueryjquery
csharpcsharp
RD
Vendor
FileTransfer
More from 楊長良
System architecture
PMC
RWD設計
Data Preview
Wireframe
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.