Naveen Malik

ByNaveen Malik
Marketing Specialist
Thanks for checking out my portfolio! Here, you'll find selections from my recent email marketing work.
Published: August 10, 2021
Tools
illustratorillustrator
photoshopphotoshop
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.