EOS

By吳皇耀
軟體設計工程師
EOS鏈上的遊戲, 利用智能合約與錢包做直接互動, 完全去中心化
吳皇耀
Published: August 09, 2021
吳皇耀
Đã cập nhật a few seconds ago

#Blockchain #EOS #SmartContract #Game

More from 吳皇耀
Golang
QT/GUI
EDA/GUI/Qt
GUI/windows/PC
Xamarin/iOS
GUI/windows/PC
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.