Expense Tracker

ByMin Han Huang
Full-Stack developer
<a href="https://expense-tracker-mina.herokuapp.com">DEMO</a>/<a href="https://github.com/mpragnarok/expense-tracker-sequelize">GitHub</a> <span style="color: rgb(136, 136, 136); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif;">Expense Tracker 採用HTML/CSS/Bootstrap建置基本的網站介面,並透過Bootstrap建立響應式網頁(RWD),主頁面以年及月份顯示,並顯示每日及每月的支出與收入統計,另外也具有篩選分類的功能,DEMO部屬於Heroku。</span> <ul> <li>前端: 採用HTML/CSS/JavaScript建立網頁基礎架構</li> <li>RWD: Bootstrap實現RWD網頁介面</li> <li>資料呈現: 運用Handlebars呈現動態網頁資料</li> <li>後端: 使用Node.js/Express.js架設後端</li> <li>資料庫: MySQL/Sequelize ORM</li> </ul>
Published: November 27, 2019
More from Min Han Huang
Restaurant forum
MAYNOOTH(E-commerce Front-end)
Todo List with Redux and Next.js
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.