Graphics Design-海報.banner設計

By陳璽君
UI.UXDesigner/Visual Designer
SHERO・我的故事主視覺海報 科教館&陶瓷博物館票券互惠海報 祖父母節「綠色騎機」活動海報 「知豬必教」 2019新春特別活動海報 繪本中的女力繪本展海報 豬年電子賀卡 NTSEC-106年報編排設計 網站連結:https://hsichundesign.wixsite.com/hsichundesign/graphic-design-ntsec-works
陳璽君
Published: February 11, 2020
banner design
poster design
photoshop
illustrator
More from 陳璽君
線上保戶專區|年終感恩雞活動(2020)
報聘e起來
個人網站設計
App UI/UX Redesign
Brand CIS design-Open Green!
Motion graphics design-弦琴藝致音樂藝文工作室
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.